کارگران شرکت ساختمانی عمران نیرو
پایان سال، یکماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ پرداخت دستمزدهای بیش از 80 نفر از کارگران شرکت عمران نیرو بعلت کارشکنی و سود جویی کارفرما به سال آینده حواله داده شد. به دنبال مراجعات و پیگیریهای چند روز اخیر کارگران به عوامل کارفرما برای دریافت دستمزدها و طلبهایشان٬ سر انجام تیر کارگران به سنگ خورد. در جواب اعتراض و پیگیریهای کارگران چهره دزد و منفور ضد کارگری "باهر" مدیر شرکت عمران نیرو با توسل به تهدید به اخراج و ارعاب خطاب به کارگران گفته است: من مطلقا پولی برای پرداخت دستمزدهای اسفند ماه شما ندارم. در این روزهای پایانی سال پول کجا بود؟ در ضمن این تعداد کارگر برای این شرکت جز ضرر نتیجه دیگری ندارد. در سال جدید باید عده ای از کارگران تعدیل شوند. تا آن موقع هم فکری برای دستمزدها میکنیم.

این جواب سرمایه داران و نظامى است که از قبل کار و استثمار وحشيانه کارگران سودهای میلیاردی به جیب میزند. این جواب هر تازه سرمايه دار و جنايتکار اسلامى است که در چهار گوشه ايران زندگى و همه چيز طبقه کارگر را به گرو گرفته است. ميليونها که ماهها در ازای دستمزدهای اندک در شرایط بردگی مطلق اجیر و استثمار شده اند و هنوز که هنوزه ریالی از دستمزدهای ناچیزشان را دریافت نکرده اند.

شرکت ساختمانی عمران نیرو با بیش از 80 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از 7صبح تا 7 شب و کار اجباری در تعطیلات٬ هم اکنون مجری احداث مجتمع های تجاری نیروی انتظامی حکومت اسلامی در شهرک آزمایش تهران است. باهر مدیر شرکت از طریق همدستی و زد و بند با عوامل حکومتی در نیروی انتظامی و همچنین از طریق عدم پرداخت دستمزدهای کارگران به ثروتهای میلیاردی رسیده است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ مارس ٢٠١٢ – ٢۴ اسفند ١٣٩٠