گفتگو با مریم کوشا دبیر کمیته خارج کشور حزب

یک دنیای بهتر:  کنفرانس اول تشکیلات خارج کشور در روز ۴ مارس برگزار شد. سوالات و مسائل مطرح شده در این کنفرانس کدامها بودند؟

مریم کوشا: مبانی پایه ای تشکیلات حزبی مورد بررسی و بحث گذاشته شد. برای شروع نقاط ضعف و پیشروی های فعالیتهای تشکیلات خارج کشور مطرح شد. ما در پلاتفرم ۶ ماهه کمیته خارج آورده بودیم که کنفرانسهای کشوری و خارج کشور را برگزار کنیم. این امر در سوئد و هلند انجام گرفت. خانه های حزبی نیز که از جمله فعالیتهای مهم حزب است در واحدهای آلمان، هلند و سوئد برگزار شده اند. مسئله حق عضویتها و جمع آوری کمکهای مالی آن عرصه ای است که حزب در آن ضعف دارد و باید در جهت رفع و بهبود آن تلاش بیشتری کنیم.  

یکی از مباحثی که برخی از اعضا مطرح کردند و مورد بررسی قرار گرفت وظایف اعضا در هر واحد حزبی است. اینکه اعضای جدید چه جایگاهی در تشکیلات دارند و چگونه میتوانند در پیشبرد فعالیتها عمل کنند. مسئله آموزش و برگزاری مرتب جلسات با شرکت همه اعضا حول مسایل سیاسی مورد تاکید قرار گرفت.

اهمیت حزبیت و پیشبرد فعالیتهای پایه ای در خارج کشور از مباحث دیگر کنفرانس بود. یک عرصه دیگر فعالیت که مورد بحث قرار گرفت، مسئله پناهندگی توسط دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بود. آخرین بند دستور جلسه بحثی حول ضرورت شکل دادن به یک آلترناتیو چپ و سوسیالیستی در مقابل طرحهای راست بود.

یک دنیای بهتر: اولویتهای سیاسی تشکیلات خارج کشور در دوره آتی کدامند؟ حزب در خارج بر چه مسائلی تاکید ویژه دارد؟ چرا؟

مریم کوشا: اولویتهای سیاسی تشکیلات خارج کشور در وهله اول حزبیت و پیشبرد فعالیتهای روتین است. بدون داشتن یک حزب روتین و شاداب نمیتوان انتظار فعالیتهای وسیعتر داشت. برگزاری خانه های حزبی و جلب هر چه بیشتر علاقه مندان برای آشنایی با نظرات و سیاستهای حزب، برگزاری سمینارهای سیاسی و بسیج نیرو برای کار روی افکار عمومی از رئوس سایر اولویتهای تشکیلات خارج است در دوره آتی است. بعلاوه در تلاش هستیم که بتوانیم کنفرانسهای کشوری در انگلستان و کانادا نیز برگزار کنیم.

یک دنیای بهتر: درباره فضای جنگی و جنبش ضد جنگ سیاستهای حزب در نشریه یک دنیای بهتر طرح شدند. تشکیلات خارج چه اقداماتی عملی ای در این زمینه در دستور دارد؟ فعالین، کادرها و تشکیلاتهای حزب در خارج مشخصا باید چه اقداماتی را پیش ببرند؟

مریم کوشا: همانطور که گفتید در این زمینه در شماره های قبلی نشریه بحثهای زیادی شده و متن پلاتفرم ما در مقابله با جنگ تروریستها، رئوس سیاست حزب در خارج کشور نیز چاپ شده است. در آنجا گفته ایم که ما علیه جنگ تروریستی و ضد انسانی هستیم. ما خواهان در هم شکستن میلیتاریسم آمریکا، اسرائیل و ناتو هستیم. ما برای سرنگونی انقلابی رژیم تلاش میکنیم. مسئله ای که سنتا در خارج مطرح میشود و ما باید با دقت بیشتری عمل کنیم اینست که نگذاریم جنبش ضد جنگ به دفاع از رژیم اسلامی تبدیل شود. متاسفانه چنین پتانسیلی در خارج کشور از طرف برخی نیروها وجود دارد. در عین حال، نباید اجازه دهیم که نیروی معترض به جمهوری اسلامی، به سیاه لشکر نیروهای ناسیونالیست دست راستی پرو غربی تبدیل شود. ما مخالف تحریم اقتصادی هستیم زیرا تحریم فقط به توده های مردم فشار میاورد. رژیم اسلامی خود در تمام دوره حکومتش دائما حمله «نظامی» و «تحریم اقتصادی» به مردم تحمیل کرده است. مردم به یک حمله نظامی یا تحریم اقتصادی دیگر نیازی ندارند. سیاست ما در قبال فضای جنگی، جلب حمایت افکار عمومی در خارج کشور حول محکومیت جنگ دول آمریکا، اسرائیل و ناتو از یکطرف و جلب حمایت افکار عمومی از مبارزه مردم در ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است. در مورد اقدامات و جوانب عملى تر در اين راستا کميته خارج حزب بايد طرحى تدوين و تصويب کند.  

یک دنیای بهتر: فراخوان حزب به مردم آزادیخواه، افکار عمومی پیشرو و ایرانیان خارج کشور، در شرایط کنونی چیست؟

مریم کوشا: اکثر ایرانیان حارج کشور علیه جمهوری اسلامی هستند و روزشماری میکنند که این رژیم سرنگون شود. بسیاری از ایرانیان از جهنم جمهوری اسلامی فرار کرده اند و در خارج پناهنده شده اند. فراخوان ما به همه ایرانیان اینست که باید این نفرت و انزجار را تبدیل کرد به یک حرکت سازماندهی شده سیاسی چپ و سوسیالیستی. باید متشکل شد و در مقابل مماشات دول نسبت به رژیم اسلامی ایستاد. بدون اتحاد، تشکل، هدف و آرمانهای پیشرو و کمونیستی نمیتوان وضع موجود را تغییر داد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری آن ظرف سیاسی برای تغییر اساسی وضعیت موجود و سرنگونی جمهوری اسلامی است. باید متحد و متشکل شد. به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید. با هم میتوانیم یک دنیای بهتری را بوجود بیاوریم. دنیایی که در آن دیگر استثمار، فقر، بدبختی، بی مسکنی، بیکاری، سرکوب و جنگ وجود ندارد. زنده باد سوسیالیسم. *