اعتصاب کارگران ماشين سازى اراک
پروژه ساخت مخاذن عسلويه

بنا به خبر دريافتى٬ هفته گذشته کارگران ماشين سازى اراک که در پروژه عسلويه مشغول به کار هستند بمدت سه ساعت اعتصاب و دست از کار کشيدند. دليل اعتراض کارگران عدم دريافت چهار ماه حقوق بود. بدنبال اين اعتصاب کارگران موفق به دريافت حقوق معوق دو ماه شدند و کارفرما وعده داد که تا ده روز ديگر مابقى حقوق و مبالغ مربوط به عيدى را پرداخت کند. اين کارگران در سه روز پيش نيز مجددا اجتماع کردند و اعتراض شان به عدم دريافت حقوقها ادامه دادند .

 

کارگران شرکت راهسازى صفين
۵ ماه دستمزد معوق

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران شرکت راهسازى صفين مهاباد همراه با کل پرسنل ادارى آن مت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. اين شرکت در پروژه ساخت اتوبان مهاباد سه راه دارلک مشغول به کار است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢٩ فوريه ٢٠١٢ – ١٠ اسفند ١٣٩٠