قطعنامه دفتر سياسی حزب پيرامون
تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستيابی به سلاحهای اتمی

دستيابی رژيم اسلامی به سلاح اتمی يک نگرانی جدی مردم متمدن در سطح جهان و یک رکن تقابل دو قطب تروریسم بین المللی در جهان معاصر است. رئوس سياست حزب اتحاد کمونيسم کارگری در تقابل با اين وضعيت بر مبانی زير استوار است.
١- حزب اتحاد کمونيسم کارگری خواهان پايان دادن فوری به مسابقه خونبار تسليحاتی اتمی و نابودی تمامی سلاحهای کشتار دسته جمعی موجود در جهان است. حزب اتحاد کمونيسم کارگری خود را بخشی از جنبش بشريت متمدن برای نابودی سلاحهای کشتار دسته جمعی ميداند.
٢- حزب اتحاد کمونيسم کارگری تلاشهای رژيم اسلامی بمنظور دستيابی به سلاحهای اتمی را شديدا محکوم ميکند. در کارنامه قطب اسلام سياسی ليست طويلی از جنايات تکان دهنده از سنگسار و قصاص و سر بريدن و تروريسم روزمره گرفته تا جهاد اسلامی و کشتار کودکان و قتل عام انسانهای بيگناه قرار دارد. اين اردوگاه اکنون به يک قطب فعال تروريسم بين المللی و يک رکن جنگ قدرت بورژوايی در خاورميانه تبديل شده است. تجهيز رژيم اسلامی به سلاحهای اتمی، تروريسم اسلامی و جنبش اسلام سياسی را به نيرويی اتمی تبديل خواهد کرد که ميتواند خاورميانه را به ورطه نابودی بکشاند.
٣- حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعلام ميکند که اطمينان خاطر قطعی و جلوگيری از دستيابی رژيم اسلامی به سلاحهای اتمی تنها با سرنگونی رژيم اسلامی توسط توده های مردم ممکن است.
٤- حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعلام ميکند که سياست آمريکا و متحدينش مبنی بر خلع سلاح اتمی جمهوری اسلامی کوچکترين ربطی به صلح و مصون داشتن مردم از مخاطرات اتمی نداشته بر عکس تلاشی برای حفظ کنترل انحصاری بر سلاحهای کشتار دسته جمعی و اتمی در سطح جهان است. آمريکا و متحدينش تماما نيروهای اتمی هستند. آمريکا تنها نيرويی است که سلاح اتمی عليه انسانها بکار برده و صدها هزار مردم بيگناه ناکازاکی و هيروشيما را در ظرف چند ثانيه تبديل به خاکستر کرده است. پرونده اين قطب جهانی تروريسم دولتی و قدر قدرتی امپرياليستی، عيان و غير قابل انکار جلوی چشم جهانيان است.
٥- حزب اتحاد کمونيسم کارگری در عين حال که بطور همه جانبه برای سرنگونی رژيم اسلامی مبارزه ميکند، هرگونه حمله ماجراجويانه نظامی آمريکا و اسرائيل و متحدينشان را به تاسيسات هسته ای و يا تحريم اقتصادی ايران را که مصائب ناگوار بسياری برای مردم بدنبال خواهد داشت، قويا محکوم ميکند.
٦- حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعلام ميکند که در فردای سرنگونی رژيم اسلامی و استقرار جمهوری سوسياليستی در ايران تضمين خواهد کرد که نظام آتی ايران نه تنها يک نيروی مجهز به سلاحهای اتمی نيست بلکه پرچمدار مبارزه ای همه جانبه برای نابودی سلاحهای اتمی و کشتار دسته جمعی در سطح جهان خواهد بود.


ژوئيه ٢٠٠٧