حکم اعدام امیر حکمتی
توسط "دادگاه انقلاب اسلامی" محکوم است!

اخیرا یک "دادگاه انقلاب اسلامی" امیر حکمتی٬ تبعه آمریکا٬ را به اعدام محکوم کرده است. امیر حکمتی به اتهام "عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همکاری با دولت متخاصم" محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این حکم ضد انسانی دستگاه قضایی رژیم اسلامی را قویا محکوم میکند. اعدام قتل عمد دولتی است. یک جنایت سازمان یافته دولتی است. رژیم اسلامی رژیم اعدام و سنگسار و تجاوز و جنایت است. در پرونده اش اعدام بیش از صد هزار تن ثبت شده است.

اتهام "عضویت در سازمانهای جاسوسی" و "همکاری با دولتهای متخاصم" یک اتهام شناخته شده و نخ نمای رژیم اسلامی است که تاکنون به این بهانه هزاران تن را به جوخه های اعدام روانه کرده است.

رژیم اسلامی اهداف سیاسی روشنی را در پس این حکم جنایتکارانه دنبال میکند. این اقدام گوشه ای از تخاصم دو قطب تروریستی جهان معاصر٬ تروریسم اسلامی از یک طرف و تروریسم دولتی آمریکا و ناتو از طرف دیگر٬ است. قربانیان این جنگ تروریستی عمدتا شهروندان و مردم بیگناه از هر دو سو هستند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در عین حال اعلام میکند که در فردای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی تمامی سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی مخفی منحل خواهند شد. در جمهوری سوسیالیستی٬ احدی به اتهام "جاسوسی" بازداشت و محاکمه نخواهد شد. جمهوری سوسیالیستی حکومت آزاد کارگری است. تمامی اطلاعات حکومت همواره و بطور مستمر در اختیار و در دسترس همگان خواهد بود. بعلاوه حق جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه جوانب سیاسی و اجتماعی یکی از ارکان حقوق و آزادیهای فردی و مدنی در جامعه است و همه افراد ساکن ایران مستقل از تابعیت٬ ملیت٬ مذهب و جنسیت٬ بطور یکسان از تمامی حقوق شهروندی در جامعه برخوردار خواهند بود.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
 ١۰ ژانویه ۲۰١۲