کارگران سرو مشرق زمین
اخراج از کار٬ دستمزدهای معوق!

طی چند هفته گذشته و بطور ادامه دار تا روز هفدهم آذر ماه بنا به دستور "سیار" مدیر شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین 16 نفر از کارگران از کار اخراج و بیکار شده اند. بهانه سیار برای اخراج کارگران هوای سرد زمستان و عدم نیاز کاری و ناتوانی مالی در پرداخت دستمزدهای کارگران است. تا امروز تلاش تعدادی از کارگران برای بازگشت به کار بی نتیجه بوده است. علاوه بر اخراجها، دستمزدهای یکماه و نیم گذشته کارگران توسط سیار به گرو گرفته شده است.

عوامل کارفرما مبلغ 150 هزار تومان از دستمزدهای آبانماه کارگران را به بهانه پول نیست و نداریم پرداخت ننموده و به گرو گرفته اند و حالا با گذشت 17 روز از پایان ماه خبری هم از پرداخت دستمزدهای آذر ماه نیست. علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها بعلت اخراجهای گسترده حجم سنگین کار اضافی روی زمین مانده با تهدید و فشار از جانب سیار و همدستانش به کارگران فعلا شاغل تحمیل شده است. اخراج کارگران و کاهش نیروها، افزایش و تحمیل فشار کاری بیشتر بر روی کارگران فعلا شاغل و در عین حال نپرداختن دستمزدها٬ جنایتی است که جانوران سودجو و رذلی امثال سیار در سایه حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران هر روز عليه کارگران مرتکب ميشوند.

شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین فعلا با 10 نفر کارگر که در شرایط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند - فقط به کارگران گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما می پردازیم که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره میروند - با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل٬ طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیر قانونی در ایران و محرومیتها و مشکلات ناشی از اقامت غیر قانونی در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی بسر میبرند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیار آنها گذاشته اند.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
8 ژانویه 2012 - 18 دیماه 1390