کارگران شرکت مشاورین شهر یاد
4 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 30 نفر از کارگران شرکت مشاورین شهر یاد دستمزدها و مبالغ اضافه کاری 4 ماهه مرداد، شهریور و مهر و آبان را دریافت نکرده اند. در مراجعاتی که تعدادی از کارگران در بیست و ششم آذر ماه با خلیلی مدیر شرکت داشته و طی آن درخواست دریافت دستمزدهای معوقشان را داشته اند٬ خلیلی گفته است: برای این 4 ماه گذشته که پولی ندارم هیچ بی جهت به امید دستمزدهای آذر ماه هم نباشید. خبری از پول و پرداخت دستمزد نیست، پولهای پروژه هایی را که از 2 سال پیش برای دولت تمام کرده ایم را نمیدهند چه رسد به دستمزد شماها. هر چاره ای که بنظرتان بهتر است همان کار را انجام دهید.

در ازای 4 ما ه کار و استثمار وحشیانه و شبانه روزی٬ حالا کارگران گرسنه و سرگردان مابین سرمایه داران و حکومت فاسد اسلامی پاس کارى شده و آنها را در این جهنم بیکاری و فقر و گرانی با جوابهای سربالا و نامربوط به دنبال نخود سیاه حواله میدهند.

شرکت مشاورین شهر یاد با بیش از 30 نفر کارگر قراردادی و حتی تعدادی بدون قرارداد با دستمزدهای 300 هزار تومانى و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر٬ مجری طرا حی و مهندسی پروژهای بزرگ ساختمانی در سطح شهر تهران است. دفتر شرکت در خیابان تهران نو، تهران واقع میباشد.

 
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢١ دسامبر ٢٠١١ – ٣٠ آذر ١٣٩٠