سخنرانى آذر ماجدى در کنفرانس پاريس٬

سکولاریسم و آزادی و برابری

 آذر ماجدی در دو دسامبر ۲۰۱۱ در کنفرانسی بدعوت حزب چپ فرانسه شرکت کرد و در مورد سکولاریسم، دو گرایش راست و چپ در این جنبش، دو قطب تروریستی- دولتی و اسلامی- لزوم سازماندهی یک جنبش رادیکال سکولاریست ضد کاپیتالیست که برای آزادی، برابری و رفاه مبارزه می کند، به فرانسه سخنرانی کرد.

در این سخنرانی آذر ماجدى به خیزش توده ای در خاورمیانه و آفریقای شمالی اشاره کرد و اعلام نمود که این خیزش توده ای ضرورت شکل دادن به چنین جنبشی را مبرم تر می سازد. او همچنین گفت که تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا اکنون در هراس از قدرتگیر چپ و کمونیسم، شکل گیری یک انقلاب کارگری و افتادن قدرت بدست مردم، دارد با اسلامیست ها سازش می کند، هر چند که این اسلامیسم را متقاوت از اسلامیسم رژیم اسلامی توصیف می کند و آنرا یک گرایش معتدل از نوع اسلامیسم ترکیه می نامد. این سخنرانی با استقبال گرم شرکت کنندگان روبرو شد. در بخش بحث و پرسش و پاسخ آذر بر لزوم مقابله با مذهب تاکید گذاشت. وی گفت که اهمیت بازشناسی دو گرایش راست و چپ در جنبش سکولاریستی بویژه در متن سیاست بین المللی برجسته می شود.  

در این کنفرانس سه سخنران شرکت داشتند: میموان حجیم مسئول سازمان آفریقا ۹۳ از حزب کمونیست فرانسه، پاسکال لو نئوانیک، از حزب چپ فرانسه و نویسنده کتاب «مبانی فشرده سکولاریسم برای استفاده شهروندان» و آذر ماجدی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن. در پایان بر لزوم همکاری فشرده در این عرصه تاکید گذاشته شد. 

 

دبیرخانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ دسامبر ۲۰۱۱