به رادیو ماهواره ای "برای آزادی زن" گوش دهید!

"برای آزادی زن" برنامه ی رادیو ماهواره ای سازمان آزادی زن میباشد که تلاش دارد صدای جنبش برابری طلب در ایران و منطقه باشد. با رادیو "برای آزادی زن" همکاری کنید و اخبار جنبش برابری طلب، موقعیت زنان در ایران، افغانستان و کشورهای محل زندگی خود را برای ما ارسال دارید تا بتوانیم آنرا در برنامه های خود منعکس کنیم.

"برای آزادی زن" هرسه شنبه از ساعت 20 تا 21 به وقت ایران روی آدرس زیر پخش میشود:
 
Symbol Rate: 19279 - Horizontal: QPSK 2/3 - Transponder: 10 – TelStar  12

 این برنامه های همچنین روی سایت سازمان آزادی زن قرار دارد. از طریق  آدرس پستی ما با ما تماس بگیرید و از نظرات خود ما را مطلع کنید.


radioazadizan@yahoo.com
http://www.azadizan.net

سازمان آزادی زن
دسامبر 2011