گزارشی کوتاه از  گردهمایی علیه فقر در گوتنبرگ سوئد!
پروین کابلی

روز 5 نوامبر2011 در شهر گوتنبرگ سوئد  گردهمایی به فراخوان اشغال مرکز شهر برگزار گردید. در این گردهمایی بیش از هزار نفر در میدان گوستادو آدلف شرکت نمودند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری اقدام به برگزاری چادری اطلاعاتی در این میدان نمود. چادر اطلاعاتی حزب با پرچم های مارکس، زنده باد سوسیالیسم، پرچم حزب، زندانیان سیاسی در ایران فورا باید آزاد گردند و همچنین پلاکارد مرکز پیگرد تزئین شده بود. روی میز اطلاعاتی ادبیات حزب از جمله کتابهای منصور حکمت قرار داشت. در اطراف میدان گروههای دیگر از جمله احزاب و گروههای سیاسی ایران خود را سازمان دادند. گروهی از جوانان به پخش مواد غذایی و سوپ گرم نمودند و تعدادی هم به رقصیدن و آواز خواندن مشغول بودند.  

آنچه که از همان اول گردهایی به چشم میخورد تلاش گروه سازمانده  تظاهرات برای به عقب راندن چپ ها و سوسیالیست ها بود. از همان لحظات اول ما مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردیم و گفتیم که ما خواهان دخالت فعال و وسیع در این حرکت هستیم. در طول  گردهمایی  افراد مختلف  که همانجا با هم گروهای کوچکی را تشکلیل داده بودند روی مسائل مختلف به نوبت صحبت میکردند. صحبت ها روی مسائلى مانند اختلاس مالی بانکها٬ حقوق بالای مدیرعاملان بانکها، وضعیت بد اقتصادی مردم٬ و تاثيرات فشار دولت به موسسات خدمات اجتماعی دور ميزد. چادر اطلاعاتی و میز ما مورد استقبال قرار گرفت و مرکزی بود برای بحث و گفتگو بود. تعدادی از کتابهای منصور حکمت بفروش رسید. کریم نوری از طرف حزب سخنرانی نمود.

در پایان سخنرانی کریستفر لوندبری که از حزب عدالت اجتماعی صحبت کرد٬ ما فعالین حزب با شعار "زنده باد سوسیالیسم" توانستیم تعداد زیادی از جمعیت را با خود همراه کنیم. .بدون شک طرفداران رئال دمکراسی تلاش خواهند نمود که از جو ضد سرمایه داری که راه افتاده است با تلاش برای بی خاصیت کردن این جنبش به سدی برای روند رو به رشد رادیکالیسم و دخالت مستقیم کمونیسم تبدیل شوند . این وظیفه ما کمونیسم کارگری است که تلاش کنیم بار دیگر پرچم مارکس را به پرچم واقعی این حرکت ضد فقر تبدیل نمائیم.

زنده باد همبستگی کارگری
6 نوامبر 2011