خانه گردی در تهران ادامه دارد
اوباش حکومت اسلامی به دنبال بشقابهای ماهواره !
نازنین اکبری

تلاش ارازل و اوباش و ماموران مزدور حکومت اسلامی برای جمع آوری گیرنده های آنتن ماهواره در سطح شهر تهران همچنان بی نتیجه و زبونانه ادامه دارد.

اوباش نیروی انتظامی در روز شنبه 16/7/90 از اولین ساعات صبح منازل و حریم خصوصی زندگی
مردم در بلوار مرزداران خیابان البرز را به قصد جمع آوری دیشها و گیرنده های ماهواره مورد تهاجم وحشیانه خود قرار دادند. اما با اینحال مقاومت اهالی محل در برابر گزمه های حکومتی پر شور و ستودنی است. جوانان و زنان از باز نمودن درب منازل به روی ماموران حکومتی خودداری نموده و در مواردی نیز با شجاعت و شهامت با اوباش نیروی انتظامی درگیر شده اند .

در طی روزهای گذشته بلوار خرم رودی، حوالی میدان پونک و چهار دیواری و بسیاری دیگر از مناطق شهر تهران همچنان آماج خانه گردی و تهاجم ماموران حکومت اسلامی به زندگی خصوصی مردم بوده است. علیرغم همه تشبثات و تلاشهای مذبوحانه حکومت اسلامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت و سانسور و سرکوب٬ مقاومت جوانان و آحاد مردم برای حفظ و گسترش دیشها و گیرنده های ماهواره ای ادامه دارد. مردم و جوانانی که دیشها و گیرنده هایشان توسط اوباش حکومت اسلامی به سرقت رفته با تهیه و نصب دیشها و گیرنده های پر قدرت تری اینچنین  به مقاومت و مخالفت با  حکومت اسلامی می پردازند.

18/7/90