١۵ اکتبر ٢٠١١
در دفاع از کارگران اعتصابى پتروشيمى

کارگران قراردادى پتروشيمى ماهشهر دور جديدى از اعتصاب خود را براى تامين امنيت شغلى آغاز کرده اند. خواست برحق کارگران تاکنون توسط سرمايه داران و کارفرماها و مسئولين حکومت اسلامى بى پاسخ مانده و در مقابل به تهديد و ارعاب کارگران پرداخته اند.

مبارزه کارگران همه جاى دنيا براى آزادى و برابرى و رفاه است و شايسته وسيع ترين پشتيبانى از سوى هر جريان و نهاد و فردى است که با هر روايتى به آزادى و حقوق انسانى احترام ميگذارد و براى آن تلاش ميکند.

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم٬ روز ١۵ اکتبر ٢٠١١ تظاهراتى را در دفاع از کارگران پتروشيمى در مقابل سفارت جمهورى اسلامى برگزار ميکند. تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از زنان  مردان آزاديخواه و برابرى طلب و جريانات سوسياليست دعوت ميکند متحدانه در اين اجتماع شرکت کنند. پيروز باد اعتصاب کارگران پتروشيمى!

 

روز شنبه ١٥ اکتبر ٢٠١١ ساعت ٢ بعدازظهر
مقابل سفارت جمهورى اسلامى

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى- واحد استکهلم
١٨ مهر ١۳۹۰ – ١٠ اکتبر ۲۰١١