اطلاعیه خبری
خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در گوتنبرگ

واحد گوتنبرگ حزب اتحاد کمونیسم کارگری بمنطور تسهیل گردهم آییِ اعضاء و دوستداران حزب اولین جلسه خانه حزب در گوتنبرگ را در تاریخ 4 اکتبر 2011 با شرکت تعدادی از اعضاء و دوستداران حزب برگزار کرد. جلسه با خوش آمد گویی کریم نوری و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع شد. سپس نادر رضا نژاد با بحث حول قانون مجازات اسلامی در خصوص اعدام به اهمیت الغای حکم اعدام  پرداخت. بخش دوم برنامه با بحث داغی در مورد رژیم جنایتکار اسلامی و لزوم سازماندهی مبارزه در جهت سرنگونی این ماشین کشتار اسلامی تا ساعت 20 شب ادامه پیدا کرد .
مسئول خانه حزب گوتنبرگ، سینا عیوضیان دوره


04/10/2011
آزادی برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد گوتنبرگ سوئد