در روز کودک
کیفرخواست کودکان را در مقابل جامعه قرار دهید !
کريم نورى

رفتار هر جامعه با کودکان محک درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است. حق کودک بر هر ملاحظه و منفعت ملى، نژادى، اقتصادى، سياسى، ايدئولوژيک و مذهبى ارجح است. تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعيت خانوادگى با جامعه است .

در دو دهه اخیر روز کودک به عنوان یک روز مهم در مبارزه برای یک زندگی در خور کودکان در ایران بدل گردیده است. این امر مدیون فعالین دفاع از حقوق کودکان است که تلاش کرده اند که شرایط غیر انسانی که بر کودکان در ایران می رود را تغییر دهند. كیفرخواستهای اعلام شده در اجتماعات و مراسمهای روز كودك در شهرهای مختلف بر علیه شرایط ظالمانه ای كه بر كودكان كار٬ كودكان خیابانی٬ كودكان گرسنه و بی سرپناه میرود٬ ارائه قطعنامه های بسیار مترقی و رادیكال در دفاع از حق كودك و حرمت كودك نشان از این داشت كه جنبشی نوینی در حال شكل گیری است كه امر كودك را محور خود میداند و كودكان را مقدم بر هر مصلحتی.

در جای جای دنیای امروز کودکان قربانیان بی دفاع در برابر فقر، جنگ، آوارگی و بیخانمانی هستند. دنیایی که در آن گرسنگى، بى مسكنى، بى دارويى، كار طاقت فرسا، توهين و تحقير و تبعض، جنگ، دست درازى مذاهب و دهها موردى كه به چشم ديده نميشود زندگى كودكان را كاملا به نابودى كشانده و مرگ دهها كودك در هر دقيقه عمق اين فاجعه را نشان ميدهد.

 سيستم  سرمايه دارى و دولتهاى حافظ اين نظام مسبب اصلی اوضاع نابسامان زندگی کودکان در این دنیای ضد کودک هستند. دولتهايى كه بر كاستى ها و شرايط زيستى كودكان كاملا واقفند و مرگ و مير كودكان را تنها نظاره گرند. عملکرد این سیستم یک جنایت سازمان یافته علیه زندگی و حیات کودکان  در تمامى نقاط دنيا هست. کار کودک عرصه دیگری از این جنایت سازمان یافته علیه کودکان است.
 
در ایرانی که فقر بی داد می کند و به گفته خود دست اندرکاران حکومتی اکثریت عظیمی از مردم در فقر زندگی می کنند. وضعیت کودکان به مراتب فاجعه بارتر است. ملیونها کودک گرسنه، بی مسکن و بدون حداقل امکانات بهداشتی هستند. ملیونها کودک از رفتن به مدرسه و حق تحصیل محرومند. در ایرانی که در یک کلام جهنمی برای همه و بویژه کودکان آفریده اند و حق کودکی ملیونها کودک را به یغما برده اند .

در این هیچ تردیدی نیست که تنها با خلاصی از جمهوری ضد کودک اسلامی و بر چیدن نظام وارونه سرمایه داری می توان یک زندگی شاد، مرفه، ایمن و خلاق را برای کودکان تضمین کرد. در ایران روز جهانی کودک میتواند مناسبتی باشد برای اعتراض به وحشیگری و خشونت سیستماتیک به کودکان و حقوق انسانی آنها. باید به پیشواز این روز رفت وآن را به روز نوید دادن یک دنیای بهتر برای کودکان بدل کرد. این روز برای مدافعین حقوق کودک فرصت مناسبی است که با به خیابان آمدن و تشکیل اجتماعات پرچم دفاع از حق جهانشمول کودکان را برافرازند و اعلام کنند که :

هيچ کودک نبايد گرسنه بماند !
هيچ کودکى نبايد کار کند و استثمار شود !
هيچ کودکى نبايد بى مسکن و بى سرپرست باشد !
هيچ کودکى نبايد از تحصيل محروم باشد !
هيچ کودکى نبايد از بهداشت، تفريح و ورزش محروم باشد !
هيچ کودک نبايد مورد آزار و خشونت جسمى و جنسى قرار گيرد !
هيچ تبعيضى نبايد بين کودکان دختر و پسر وجود داشته باشد !
هيچ نهاد مذهبى نبايد بر زندگى کودکان دست اندازى کند !