اعتصاب کارگران پتروشيمى
امنيت شغلى يک خواست محورى کارگران است

بنا به اخبار منتشر شده مجددا هزاران کارگر قراردادى مجتمع پتروشيمى بندر امام دست به اعتصاب زدند و وارد چهارمين روز اعتصاب خود شدند. خواست کارگران حذف شرکتهاى انگل و واسطه پيمانکارى٬ حذف کار قراردادى و انعقاد قراردادهاى مستقيم و استخدام رسمى توسط شرکت پتروشيمى است. اين اعتصاب بدنبال اعتصاب کارگران پتروشيمى هاى منطقه ماهشهر در فرورين سال جارى و وعده کارفرما براى رسيدگى به خواست کارگران و به موکول محال کردن اين وعده صورت ميگيرد.

حذف شرکتهاى پيمانکارى در قلمرو استخدام و انعقاد قرارداد سالهاى گذشته توسط حکومت اسلامى بعنوان يک قانون تصويب شده اما اجراى اين قانون بنا به منافع و سودجوئى پيمانکاران که عمدتا خود سران حکومتى و روسا و سهامداران و مديران صنايع بزرگ هستند به تاخير مى افتد. سرمايه داران و قوانين ضد کارگرى شان عملا دستمزد ناچيز کارگران را تکه تکه کرده و بخشهائى از آن را بعناوين مختلف نميپردازند. اين بخش دستمزد در مورد کارگران غير رسمى و پيمانى تماما بالا کشيده ميشود و کارگران قراردادى بخشى از دستمزد واقعى خود را در قياس با کارگران استخدامى از دست ميدهند و مجموعا اين هزينه به جيب گشاد سرمايه داران ميرود.

واقعيت اينست که خواست استخدام مستقيم و رسمى همراه با مزايا و دستمزد مناسب يک خواست محورى کارگران در بخشهاى مختلف صنعتى ايران است و تحميل آن به جمهورى اسلامى و بويژه اجرائى شدن آن در گرو يک تلاش گسترده و متحد و همزمان کارگران است. با اينحال هر پيروزى و هر مبارزه در هر مرکز کارگرى و زير نور قرار دادن اين خواست و خواستهاى ديگر به گسترس اين اعتراض برحق کمک ميکند. يک راه الغاى کار قراردادى و استخدام رسمى و مستقيم کارگران توسط شرکتهاى نفت و گاز و پتروشيمى ها و ماشين سازيها و صنايع فولاد و غيره اينست که اعتصابى اخطارى و هماهنگ دستکم در تعدادى از مراکز مهم کارگرى حول اين خواست صورت گيرد و طى دوره اى اعتصابات زنجيره اى خواست امنيت شغلى را در چهارچوبى که کارگران مطرح ميکنند تحميل کرد. بويژه بايد در دل اين اعتصابات دخالت توده کارگران و اعتراض جمعى کارگران را با اتکا به مجمع عمومى تضمين کرد و پايه هاى ايجاد شوراى کارگرى را گذاشت.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتصاب متحدانه و خواست برحق کارگران پتروشيمى حمايت ميکند. پيروز باد مبارزه متحد کارگران پتروشيمى!

 
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ مهر ١۳۹۰ - ٢٨ سپتامبر ۲۰١١