منتشر شد!
کتاب ستون نامه ها در نشریه یک دنیای بهتر

ستون نامه ها در 50 شماره نشریه – شامل نشریه فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگری و نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری- در یک کتاب 200 صفحه ای توسط انتشارات حزب اتحاد کمونیسم کارگری بصورت یک مجموعه منتشر شد. ستون نامه ها شامل سوالات متعددی در باره مسائل سوسیالیسم و نقد کمونیستی و مواضع برنامه ای است که منبع اولیه ای برای اعضای جدید حزب و علاقه مندانی است که سوالات مشابهی دارند. برای تهیه این کتاب به سایت حزب و یا مسئولین تشکیلات داخل کشور حزب مراجعه کنید.

انتشارات حزب اتحاد کمونیسم کارگری
17 اکتبر 2007