يادداشت سردبير٬ شماره ٢١٩
سياوش دانشور
التحرير اسرائيل٬
نتانياهو رفتنى است!

شنبه گذشته تل آويو رکورد دار التحرير شد. تنها در تل آويو بيش از نيم ميليون نفر تظاهرات و اجتماع کردند تا خواست عدالت اجتماعى و رفتن دولت نتانياهو را اعلام کنند. در ميان سخنرانيها و شعارهاى اجتماعات توده اى٬ چپگرائى و رفع تبعيض موج ميزند. نسل جديد در اسرائيل نميخواهد با نفرت و نژادپرستى اى که پايه و اساس اين نظام را تشکيل داده خود را تداعى و معنى کند. عليه خاطره جنگ و بمباران و ترور و انتحار درست مانند جوانان غزه فرياد ميزند و از عروج "اسرائيلى هاى جديد" حرف ميزند. مردم صريحا عليه جنگ٬ نفرت قومى و مذهبى٬ تفرقه و ايجاد دشمنى مستمر٬ فقر و فلاکت و ناامنى و ترور حرف ميزنند. آزاديخواهى و همزيستى و عدالت اجتماعى٬ رفاه و قدرت کارگرى را٬ در مقابل سيستم ارزشى و قدرت سياسى و اقتصادى حاکم قرار ميدهند. موشک پرانى حماس و بمبارانهاى اخير دولت اسرائيل که به کنسل شدن تظاهراتى که براى دو هفته پيش تدارک ديده شده بود منجر شد٬ بسرعت زبان نتانياهو و شرکاى ميليتاريست و ماشه بدستش را دراز کرد. اما اين ماه عسل چند روزى طول نکشيد. مردم آزاديخواه در اسرائيل با قدرتى وسيع تر بميدان آمدند.

در پايه اى ترين سطح رويدادهاى اسرائيل دليلى جز واکنش کارگران و محرومان به پيامدهاى بحران اقتصادى بر زندگيشان نيست. تصوير شکاف طبقاتى و بى مسکنى و فقر٬ اگر تا ديروز زير سايه شوم و ايئولوژى منحط ناسيوناليسم و مذهب و عرب ستيزى پنهان نگهداشته ميشد٬ امروز بسيار عريان و روشن خود را به دنيا اعلام کرده است. وقتى التحرير در اسرائيل جان ميگيرد٬ راست افراطى ضد عرب و ميليتاريست منزوى ميشود. وقتى جوان "اسرائيلى" و "غزه اى" مانيفست شان جهانى و آزاديخواهانه است٬ بازار دکان هويتى مذهبى يهودى و اسلامى و دستگاه لفت و ليس خاخام و آخوند کساد ميشود. وقتى فرياد ما برادريم و جنگ نداريم بلند ميشود٬ حماس و حزب الله و احزاب و جريانات راست در اسرائيل حاشيه اى ميشوند. مردم آزاديخواه اسرائيل حکم به رفتن شارونيست ها و راستهاى افراطى و امثال نتانياهو داده اند. اين راست نژاد پرست و جنگ طلب تنها ميتواند در ميدان جنگ سر پا بماند. اگر جنگ بدادش نرسد در اين نبرد شکست ميخورد.

هيئت حاکمه و دولت دست راستى اسرائيل خود را آماده بهره بردارى و ايفاى نقش در سقوط بشار اسد و تحکيم قدرت و سلطه منطقه اى خود ميکرد. اما تداوم اعتراضات گسترده در شهرهاى اسرائيل اين افق را تا امروز بدرجه زيادى کور کرده است. اشتباه است اگر فکر کنيم جمهورى اسلامى در اين ميان ميتواد صورتش را سرخ نگهدارد. سرنوشت نتانياهو و سياست جنگ طلبانه و نفرت نژادى در اسرائيل٬ سرنوشت خامنه اى و کل حکومت اسلامى و پرچم آنتى سميتيستى در ايران خواهد بود. کارگران و مردم آزاديخواه در کشورهاى منطقه با سرعت حساب خودشان را از دولتها و دستگاههاى مفتخورى دين و هويت هاى کاذب ملى و قومى جدا ميکنند. يک شرط مهم پيروزى اين جنبش اينست که از همين امروز اعلام تمايل برابرى طلبانه و انترناسيوناليستى خود را به افق ايجاد يک خاورميانه آزاد و مرفه سوسياليستى گره بزند. *

١۶ شهريور ١٣٩٠ – ٧ سپتامبر ٢٠١١