اطلاعيه پايانى کنفرانس کادرها
و پلنوم هشتم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

در روزهاى جمعه و شنبه ٢ و ٣ سپتامبر ٢٠١١ برابر با ١١ و ١٢ شهريور ١٣٩٠ کنفرانس کادرهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در سوئد برگزار شد. کنفرانس با يک دقيقه سکوت در احترام به جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم و منصور حکمت و سرود انترناسيونال آغاز و بدنبال انتخاب هيئت رئيسه کنفرانس و تصويب دستور جلسه پيشنهادى وارد دستور شد.

کنفرانس با سخنرانى على جوادى٬ سياوش دانشور٬ نسرين رمضانعلى و آذر ماجدى از اعضاى هيئت دائر حزب پيرامون مسائل مهم جهانى و اوضاع سياسى در ايران آغاز شد. رفقاى سخنران ضمن برشمردن مولفه هاى وضعيت کنونى٬ موقعيت جنبشهاى سياسى٬ شانس کمونيسم براى پيشروى٬ کمبودها و نيازها٬ ضرورت حزبيت و استحکام سازمانهاى حزبى٬ بر وظايف حزب و جنبش کمونيستى کارگرى تاکيد کردند. در ادامه بحث مفصلى پيرامون مباحث طرح شده درگرفت و کادرهاى حاضر در کنفرانس از زواياى مختلف به مسائل مورد اشاره و طرح نظرات خود پرداختند.

روز شنبه کنفرانس به بحث پيرامون بيانيه و قطعنامه پيشنهادى به کنفرانس آغاز شد. بيانيه "اوضاع جهان٬ اوضاع ايران" توسط على جوادى معرفى شد و بدنبال بحثها و ملاحظات حاضرين کنفرانس به اتفاق آرا بيانيه را به تصويب رساند و مقرر کرد که دفتر سياسى منتخب حزب بعد از وارد کردن اصلاحات و نکات طرح شده آنرا منتشر کند. قطعنامه ديگر تحت عنوان "موقعيت جمهورى اسلامى و دورنماى اعتراضات توده اى" توسط سياوش دانشور ارائه شد. کنفرانس بدنبال بحث پيرامون قطعنامه و طرح ملاحظات و پيشنهادات٬ با يک راى ممتنع قطعنامه را به تصويب رساند و انتشار آنرا بعد از اصلاحات وارد شده به دفتر سياسى حزب سپرد. پايان بخش جلسه کنفرانس کادرها گردهمائى با شرکت تعدادى از دوستان و اعضاى حزب بود. در اين نشست بنا به خواست دوستان و مهمانان که جوياى نظر حزب راجع به اوضاع منطقه و شرايط ويژه کنونى ايران بودند٬ بمدت ۴۵ دقيقه جلسه اى برگزار شد. سخنران جلسه آذر ماجدى بود که طى بحثى روشن به تحليل اوضاع جهانى و منطقه خاروميانه و شمال آفريقا و تاثيرات آن بر ايران پرداخت.

روز يکشنبه نشست کميته مرکزى يا پلنوم حزب با حضور اکثريت اعضاى کميته مرکزى و تعدادى از کادرهاى حزب برگزار شد. اولين دستور جلسه پلنوم سمينار "سازماندهى حزبى و توده اى در ايران" بود که توسط نسرين رمضانعلى ارائه شد و بحث گرمى پيرامون جوانب مختلف آن صورت گرفت. در ادامه مبحث سازماندهى حزبى و توده اى در خارج کشور توسط مريم کوشا ارائه شد و رفقاى حاضر در جلسه به جوانب مختلف اين بحث پرداختند. تاکيد بر سازمان حزب و استحکام آن و جوانب عملى آت در هر دو سمينار از محورهاى بحث بود. دستور بعدى بررسى سبک کار و چهارچوب فعاليت دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب بود که توسط آذر ماجدى ارائه شد و بويژه رفقاى درگير در اين عرصه و حاضرين پيرامون چهارچوب سياسى و سبک کارى اين نهاد به بحث و اظهار نظر پرداختند. دستور پايانى پلنوم حزب انتخابات دبير کميته مرکزى و دفتر سياسى حزب بود. پلنوم به اتفاق آرا على جوادى را بعنوان دبير کميته مرکزى برگزيد و رفقا؛ آذر ماجدى٬ نسرين رمضانعلى٬ سياوش دانشور٬ مريم کوشا٬ جليل بهروزى٬ سعيد مدانلو٬ شهلا نورى٬ محمود احمدى٬ و مجيد پستنچى را بعنوان اعضاى دفتر سياسى انتخاب کرد.

پلنوم با اختتاميه کوتاه على جوادى و سرود انترناسيونال با موفقيت به کار خود پايان داد. در جلسه دفتر سياسى بعد از پلنوم رفقا: على جوادى٬ آذر ماجدى٬ سياوش دانشور٬ نسرين رمضانعلى و محمود احمدى بعنوان اعضاى هيئت دائر دفتر سياسى حزب انتخاب شدند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۶ شهريور ١۳۹۰  - ٧ سپتامبر ۲۰١١