شرکت سرو مشرق زمین
عقب نشینی کارفرما، بازگشت به کار کارگران اخراجی !

در اطلاعیه دهم مرداد ماه اعلام داشتیم 10 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین به دستور "سیار" مدیر شرکت از کار اخراج شده و عوامل کارفرما از پرداخت دستمزدهای تیر و 10 روز مرداد ماه خودداری نموده و علیرغم تجمع اعتراضی کارگران در مقابل دفتر شرکت با خواست بازگشت به کار و دریافت دستمزدهای معوق٬ سیار مدیر شرکت حتی از ملاقات و رویارویی با کارگران اخراجی خودداری نموده بود .در مقابل اصرار و پافشاری کارفرما در اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزدها٬ با اینحال در طی روزهای گذشته اعتراضات کارگران اخراجی و مهمتر از این همبستگی شورانگیز کارگران شاغل در همبستگی و حمایت از کارگران اخراجی و تلاش برای بازگشت به کار آنها نتیجه داد.

در طی 10 روز گذشته کارگران شاغل به نشانه اعتراض به اخراج کارگران توسط کارفرما در بسیاری موارد ارائه سرویس و خدمات کاری را از جانب خود کاهش دادند. ابتدا عوامل کارفرما کوشیدند با لجاجت و تهدید کارگران حتی با توسل به استخدام تعدادی نیروی جدید در میان صفوف متحد کارگران شکاف ایجاد نموده و کارگران را مجبور به تسلیم و عقب نشینی نمایند. اما در تمام این مدت کارگران شاغل با حفظ اتحاد صفوف خود و همچنین کاهش بسیاری از خدمات کاری خود بر بازگشت به کار دیگر کارگران اخراجی پافشاری نمودند. سرانجام در چند روز گذشته سیار و همدستانش در یک عقب نشینی و شکست مفتضحانه به ناچار در برابر صف متحد و خواستهای برحق کارگران مجبور به تسلیم شده و بلافاصله 6 نفر از کارگران اخراجی برسر کارهایشان بازگشتند. دستمزدهای تیر ماه همه کارگران اخراجی و شاغل پرداخت شد و مهمتر از اینها در هراس از اعتراضات بیشتر کارگران عوامل کارفرما پذیرفته اند که حتی در پایان ماه دستمزدهای چند روزی را که کارگران از کار اخراج شده بودند را نیز محاسبه و پرداخت نمایند!؟

زنده باد اتحاد شورانگیز کارگران سرو مشرق زمین. آری، هر جا که اتحاد و تشکل و مبارزه باشد سرمایه داران انگل و عواملشان چاره ای جز تسلیم و عقب نشینی ندارند. تسلیم و عقب نشینی سرمایه داران و حکومتشان در برابر صف متحد ما کارگران همیشه مصلحتی و ریاکارانه است. جوهر و ماهیت اصلی سرمایه داران و حکومتهای نوکرشان ریاکاری و دزدی و سرکوب و استثمار وحشیانه ما کارگران است. چاره ما کارگران برای رهایی از فقر و گرسنگی و تحقیر و برچیدن بساط کار مزدی و برپایی دنیایی آزاد و برابر و مرفه و در شان یک زندگی انسانی٬ اتحاد و تشکل و مبارزه است .

بازگشت به کار فوری دیگر کارگران اخراجی، امنیت شغلی، افزایش دستمزدها مطابق با گرانی و تورم، حذف و لغو کار قراردادی و پیمانکاری٬ و کاهش ساعت کاری از جمله خواستهای ابتدایی کارگران سرو مشرق زمین است .

 شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین با بیش از 26 نفر کارگر که در شرایط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند٬ فقط به کارگران گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما می پردازیم! که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره میروند٬ با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل٬ طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیر قانونی در ایران و محرومیتها و مشکلات ناشی از اقامت غیر قانونی در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی بسر می برند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیار آنها گذاشته اند .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ مرداد ١۳۹۰  - ١١ اوت ۲۰١١