کارگران شهرداری شهریار کرج!
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای 2 ماهه خرداد و تیر ماه بیش از 700 نفر از کارگران زحمتکش شهرداری شهریار، اند یشه فاز یک و وحیدیه تاکنون پرداخت نشده است. حسینی شهردار شهریار و عواملش در جواب کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان هستند گفته اند: پول نداریم همینه که هست، کسانی هم که خیلی ناراحتند بفرمایند راه باز است، بروند هر جایی که فکر میکنند بهتر از اینجاست و...

آری، این جواب ارازل و اوباش حکومت اسلامی به کارگران است، این جواب جنایتکارانی است که با استثمار و بهره کشی وحشیانه از کارگران به ثروتهای نجومی و افسانه ای رسیده اند و حالا با پستی و
شناعت تمام به ریش کارگران گرسنه و خانواده هایشان پوزخند می زنند.

700 نفر کارگران شهرداری شهریار کرج با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 330 هزار تومانی در شرایط کار شبانه روزی و طاقت فرسا مشغول به کارند و عناصر پاسدار کمیته چی های آدمکش دیروز و مدیران امروز! در شکل و شمایل امثال حسینی و شرکا در جهنم جمهوری اسلامی به ثروت اندوزی و استثمار و گرسنگی دادن کارگران و خانواده هایشان مشغولند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ مرداد ١۳۹۰  - ٣ اوت ۲۰١١