۱۸ تیر
به یادبود مبارزات جنبش دانشجویی و مردم
علیه رژیم جنایتکار اسلامی

۱۸ تیر مصادف است با اعتراضات وسیع و گسترده دانشجویان و مردم معترض علیه جمهوری اسلامی. ۱۲ سال پیش مردم نشان دادند که جمهوری اسلامی را نمیخواهند. شش روزی بود که رژیم اسلامی را تکان داد. صدها دانشجو بهمراه هزاران مردم معترض به خیابانها ریختند و تنفر خود از جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند. رژیم جنایتکار اسلامی مثل همیشه با خشونت به جان تظاهرات کنندگان افتاد. بسیاری زخمی، دستگیر و کشته شدند. تعدادی از دانشجویان به شکل فجیحی در خوابگاههای دانشجویی به قتل رسیدند و از پنجره ها به بیرون پرتاب شدند.

رژیم اسلامی که از بدو استقرار خود در تکاپوی بقا بوده است فقط با سرکوب، اختناق و جنایت بر سر کار مانده است. مردم هیچگاه این رژیم را نپذیرفته اند  و همواره در صدد سرنگونی آن بوده اند. ۱۸ تیر ۱۳۷۸ روزی است که جنبش سرنگونی مردم بشکل توده ای به میدان آمد. این روز را باید بیاد داشت. باید در هر کجا هستیم به این اعتراضات تداوم بخشیم و کلیت رژیم اسلامی را به زیر کشیم.

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری در شهرهای گوتنبرگ سوئد و تورنتو کانادا آکسیونهایی به مناسبت این روز سازمان داده است. به صف ما بپیوندید و با هم شعار دهیم «مرگ بر جمهوری اسلامی«، «آزادی، برابری، حکومت کارگری«،  «زنده باد سوسیالیسم«.

سوئد گوتنبرگ

مکان: برونز پارگن زمان: شنبه 9 یولی از ساعت 14-15
Göteborg
plats: Brunsparken
Tid: lördag, 9 juli, 14-15


کانادا تورنتو٬ بزودى اعلام ميشود

حزب اتحاد کمونیسم کارگری - تشکیلات خارج کشور
ژوئیه ۲۰۱۱