٣٠ خرداد:
سرآغاز هولاکاست اسلامى در ايران

انگار ديروز بود٬ با همين آدمها در دو جناح حکومت٬ فقط رهبرشان خمينى بود. فرصت کمى از انقلاب ۵٧ گذشته بود که حکومت وقت در ٣٠ خرداد سال ۶٠ به مخالفين سياسى يورش آورد و قتل عام وسيعى را آغاز کرد. قبلتر يورش به کردستان٬ شليک به کارگران بيکار در اصفهان٬ سرکوب شوراهاى کارگرى و تجمعات و آزاديهاى ناشى از انقلاب شروع شده بود. اما هنوز جمهورى اسلامى قدرت مسلط نبود و هنوز مردم صحنه سياسى را واگذار نکرده بودند. ٣٠ خرداد يک نقطه عطف و سرآغاز دوره اى جديد است که انقلاب ايران توسط ضد انقلاب اسلامى در خون غرق ميشود. قتل عامى شبيه به آشويتس در آلمان٬ شبيه به قتل عامهاى اندونزى و شيلى. بدستور خمينى و با رياست جمهورى خامنه اى و نخست وزيرى مير حسين موسوى و گوش به فرمان بودن دسته جمعى شخصيتهاى حکومتى از هر جناح٬ هولاکاست اسلامى را در ايران راه انداختند و هر گوشه ايران را خاوران کردند.

در ٣٠ خرداد ٨٨ بخشى از اين جنايتکاران به دستور خامنه اى به مردم يورش بردند و نداها٬ سهرابها٬ اشکان ها٬ ترانه ها و بسيارى ديگر را يا در خيابان با گلوله و يا در زندان زير شکنجه و تجاوز به قتل رساندند. اعدام زندانيان سياسى فرزاد کمانگر و ديگران نيز ادامه همين جنايات وقتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت است. خرداد ٨٨ به خرداد ۶٠ وصل است و ادامه يک تاريخ است. مجريان اين قتلها نيز همان حکومت و قربانيانش هم همان مردم اند. نه ميتوان ٣٠ خرداد ٨٨ را بجاى ٣٠ خرداد ۶٠ گذاشت و نه ميتوان روز قتل نداها را بى اهميت کرد. مسئول اين جنايتها حکومت جمهورى اسلامى است. جنبش آزاديخواهانه هيچکدام از اين جنايتها را نه فراموش ميکند و نه بر جانيان ميبخشد.

در سالروز قتل عام آزاديخواهان و مخالفين سياسى توسط جمهورى اسلامى بر سرنگونى نظام جمهورى اسلامى٬ بر نفى مجازات اعدام و حکومت اعدام تاکيد ميکنيم. سران و کاربدستان در جنايت عليه مردم در سه دهه گذشته بايد در دادگاههاى علنى و عادلانه محاکمه شوند. شورا ياد جانباختگان راه آزادى را گرامى ميدارد.

سرنگون باد جمهورى اسلامى
زنده باد آزادى٬ زنده باد سوسياليسم!

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم
١٢ ژوئن ٢٠١١
www.shora.se
Mobil: 0701502011
shoraye1@gmail.com