پيروزى اعتصاب کارگران عسلويه

بنا به خبر دريافتى٬ بدنبال اعتصاب روزهاى دوشنبه و سه شنبه ١۶ و ١٧ خرداد٬ که بيش از ١٧٠٠ کارگر بويژه در روز سه شنبه در ده فاز پارس جنوبى شرکت داشتند٬ امروز حقوقهاى ارديبهشت ماه را کارفرما به حساب کارگران واريز کرد. هنوز دستمزدهاى کارگران بخش برق را به حسابهاى کارگران اين قسمت واريز نکردند اما قول دادند که اينکار را در همين روزهاى آتى انجام دهند. کارگران بخش برق در برخى پالايشگاهها از جمله در فازهاى ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ در اعتصاب هستند. کارگران اعلام کردند بايد حقوقها فورا واريز شود. هرچند کارفرما در اين قسمت گفته که در همين روزها حقوقهاى اين بخش را نيز واريز ميکند اما کارگران به قول کارفرما اعتماد ندارند.

همينطور در مورد وضعيت غذا قول دادند که حتما تغيير ميکند و براى تضمين اينکار بازرس خواهند گذاشت. در مورد خواست نفى شرکتهاى پيمانى و انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت عنوان کردند که ميخواهند همه کارگران را زير پوشش بگيرند و مسئله استخدامى و امنيت شغلى را حل کنند.

با اعتصاب گسترده کارگران کارفرما و مدير عامل بشدت به دست و پا افتادند و مرتبا جلسه ميگيرند. اعتصاب تعميرات کلى در پالايشگاهها را متوقف کرد و بسيارى کارها روى زمين ماند. کارگران از اين پيروزى خرسند هستند و مرتبا از طريق نمايندگانشان مطالبات و خواسته هايشان را دنبال ميکنند. کارگران احساس پيروزى ميکنند و اميدوراند که مسئله بد غذا و سلف سرويس٬ و امکانات خوابگاهها٬ واريز مرتب و سر وقت حقوقها٬ و مسئله قراردادهاى مستقيم کار و امنيت شغلى شان پاسخ بگيرد.

حزب تلاش متحدانه کارگران را ارج ميگذارد و اين پيروزى را به آنها تبريک ميگويد. اتحاد کارگران روى منافع و خواستهاى عمومى و حضور و دخالت مستمرشان ضامن پيشروى آنهاست.

 

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ خرداد ١٣٩٠ – ٨ ژوئن ٢٠١١