کارگران کارخانه مزدا

اخراج کارگران، دستمزدهای معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ در طی چند روز گذشته 8 نفر از کارگران کارخانه ماشین سازی وانت مزدا بنا به دستور "صفوی" از کار اخراج و بیکار شده اند. مدیریت کارخانه و عوامل کارفرما بدون هیچ دلیلى دست به اخراج کارگران زده و از ارائه هر گونه پاسخ منطقی به کارگران اخراجی خودداری میورزند. تا امروز شکایت و پیگیری کارگران اخراجی برای بازگشت به کار و دریافت برخی مطالبات معوقشان به نتیجه ای نرسیده است. علاوه بر اخراج کارگران٬ صفوی و کارچاق کنهای دور و برش از پرداخت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به اردیبهشت ماه بیش از 800 نفر از کارگران طفره رفته و میکوشند با گرو گرفتن دستمزدهای کارگران شرایط سرکوب و پادگانی بیشتری را بر محیط کار حاکم نمایند تا در این رهگذر بتوانند با استثمار وحشیانه تر کارگران به سودهای نجومی بیشتری دست یابند.

یکی از کارگران میگفت: برای خودشان همه چیز هست، هیچ کم و کسری ندارند، تا دیروز همه شان پاسدار و کمیته چی بودند و آدم کشته اند و امروز مدیر و سرمایه دار شده اند. همین صفوی فقط ماشین زیر پایش بیش از 100 میلیون تومان است، زندگی بالای شهر و بخور بخور و مسافرتهای خارج از کشورشان برای تفر یح و... همه به راه است. اما وقتی به ما میرسند نداریم و نیست و آه و ناله هایشان گوش فلک را کر میکند. بوئی از شرف و انسانیت نبرده اند، کارگر برایشان برده بی ارزشی است که باید بطور شبانه روزی کار کند و جان بکند، دست آخر هم یا دستمزدش را نمیدهند یا از کار اخراجش میکنند. حالا بر سر کارگر و خانواده اش چه خواهد آمد و چگونه خانواده های کارگران بر اثر فقر و نداری و گرانی و هزار و یک مصیبت دیگر متلاشی میشوند و آرزوها و امیدهایشان برای زندگی باد هوا میشود٬ برای حکومت اسلامی و سرمایه داران چه اهمیتی دارد؟ میدانید اولویت اول و مهمتر از همه چیز برایشان خدا و اسلام و حسابهای بانکیشان است و دست به هر جنایتی میزنند.

کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قدیم کرج با بیش از 2000 نفر کارگر قرار دادی با قراردادهای 6 و 9 ماهه و دستمزدهای 330 هزار تومانی و دو شیفت کاری 12 ساعته٬ و قسمت رنگ با سه شیفت 8 ساعته شبانه روزی کار٬ سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا میباشد. چهل درصد کارخانه در مالکیت سپاه پاسداران حکومت اسلامی سرمایه داران و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران اوباش و جنایتکار حکومت اسلامی است. محسن رضایی پاسدار چاقوکش و قاتل دیروز و از سرکردگان حکومت جهل و جنایت اسلامی یکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا میباشد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ خرداد ١٣٩٠ – ٨ ژوئن ٢٠١١