طرح اخراج هزاران کارگر شهرداری تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ در ادامه سیاست ضد انسانی حکومت اسلامی سرمایه داران در جهت کاهش هزینه ها و سود آوری بیشتر٬ اخیرا توسط پاسدار قالیباف شهردار تهران و همدستان دزدش طرحى برای اخراج گسترده و بازخرید اجباری بیش از 000/10 نفر از کارگران بخش خدمات اداری مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تصویب رسيده است. طبق این طرح ضد کارگری کارگران را به سه دسته تقسیم نموده اند: اول کارگرانی که سابقه کاریشان بیش از 25 سال است. این دسته از کارگران قرار است به طور اجباری بازنشسته شوند. دوم کارگرانی که سابقه کاریشان از 20 تا 25 سال است. این دسته از کارگران که هم اکنون طرف قرار داد شهرداری تهران میباشند٬ قرار است که شهرداری تهران قراردادهای کاری را با این دسته از کارگران لغو نموده و آنها را در اختیار شرکت انگل پیمانکاری هادیان قرار دهند. شرکت پیمانکاری هادیان متعلق به اوباش و سران حکومت اسلامی در شهرداری تهران است. دسته سوم که بیشترین تعداد کارگران با سابقه کاری از 1 تا 20 سال هستند٬ ظاهرا بایستی بطور جمعی و بی هیچ مزایا و حق و حقوقی از کار اخراج و بیکار شوند!

در طی روزهاى گذشته صفایی یکی از معاونین قالیباف و مدیر میادین تره بار تهران طی بخشنامه ای از مراکز تحت امرش خواسته است اسامی کارگران با سابقه 20 سال به بالا با هر گونه سابقه کاری و بیمه که دارند تهیه نموده و به مرکز ارسال نمایند. علاوه بر این هم اکنون در دیگر بخشهای شهرداری تهران جمع آوری اطلاعات در مورد سوابق کاری و بیمه کارگران 20 سال به بالا شروع شده است. شهرداری تهران اعلام نموده است پس از اجرای این طرح ضد کارگری، تمام نیازهای کاری و تامین نیروی انسانی مورد نظر خود را به شرکتهای خصوصی و انگل پیمانکاری که البته این شرکتها هم متعلق به باندهای حکومتی در شهرداری هستند را واگذار خواهد نمود. با این حربه کثیف حضرات هم از توبره میخورند و هم از آخور! از یکطرف هزاران کارگر را از کار اخراج و بیکار نموده اند بی آنکه حق و حقوقشان را بپردازند و از طرف دیگر با سپردن امور تامین نیروی کار به شرکتهای پیمانکاری که متعلق به باندهای مافیایی خودشان است٬ با استخدام کارگرانی ارزان تر و مطیع تر راه برای استثمار وحشیانه تر کارگران و کسب سودهای بیشتر برایشان باز میشود.

هم اکنون در بسیاری از مناطق 22 گانه شهرداری تهران طرح جنایتکارانه اخراج و بازخرید اجباری، از جانب کارگران به انحا مختلف مورد اعتراض واقع شده است. چگونگی اجرا و یا عدم اجرای این طرح ضد کارگری به عوامل بسیاری بستگی دارد. بیگمان تشکل و اتحاد، اعتراض و اعتصاب و برپایی مجامع عمومی کارگران از جمله فاکتورهایی است که میتواند سران حکومت اسلامی را به عقب نشینی وادار نموده و بر حرص و سود جویی این جانوران وحشی افسار بزند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ خرداد ١٣٩٠ – ٨ ژوئن ٢٠١١