اعتصاب ١٧٠٠ کارگر عسلويه
حقوقهاى معوق٬ خواست قرارداد مستقيم

بنا به خبر دريافتى٬ صبح امروز سه شنبه ١٧ خرداد بيش از ١٧٠٠ نفر از کارگران در پالايشگاههاى ده فاز عسلويه با خواست انعقاد قراردادهاى مستقيم با شرکت گاز دست به اعتصاب زدند.

همينطور ديروز دوشنبه ١۶ خرداد بيش از ٣٠٠ نفر از کارگران بخش مکانيک در فازهاى ٩ و ١٠ در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهاى ارديبهشت ماه٬ اسفند ٨٩ و عيدى و سنوات پرداخت نشده سال گذشته دست به اعتصاب زدند. با اين اعتصاب دو فاز ٩ و ١٠ خوابيد. کارفرما و شرکت پيمانى تلاش داشت براى مقابله با اعتصاب کارگران از فازها و قسمتهاى ديگر نيرو به محل ببرند که با مقاومت شديد کارگران روبرو شد و هيچ کسى نرفت. کارگران در ادامه اعتصاب به طرف اداره کار راه افتادند و در مقابل اين نهاد ضد کارگرى اجتماع و تحصن کردند. مسئولين اداره کار از تجمع کارگران دست پاچه شده شده بودند. کارگران با اعمال فشار کارفرما را وادار به پرداخت حقوهاى معوق کردند و بدنبال دريافت حقوق شان اعتصاب را خاتمه داند. اين اعتصاب نصف روز کارى به طول انجاميد.

اعتصاب فراگير امروز سه شنبه ١٧ خرداد بدنبال اعتصاب روز دوشنبه و پرداخت حقوقها صورت گرفت. اما اعتصاب امروز کارگران به ده فاز گسترش يافت. امروز سه شنبه همه کارگران ده فاز در اعتصاب شرکت داشتند. کارگران صبح امروز با بستن درب کمپ و خوابگاه٬ که سه بخش ماشينرى و برق و مکانيک در آن حضور دارند و طرف قراداد با شرکت پترو پى هستند٬ و ممانعت از حرکت ماشينهاى سرويس و حمل و نقل کارگران وارد اعتصاب شدند. همينطور عصر سه شنبه کارگران در اعتراض به وضعيت بد غذا و سرويس غذا خورى اعتراض کردند که اين اعتراض به درگيريهائى در محل منجر شد. کارگران تاکنون بارها اعتراض خود را به وضعيت بد و غير قابل تحمل غذا و خوابگاهها توسط نمايندگان مستقيم و منتخب و موقت خود به گوش مسئولين و کارفرماها رسانده اند اما مرتبا با سياست کارفرما مبنى بر ايجاد رعب و وحشت٬ اخراج و سرکوب روبرو شده اند.
 
اعتصابات مکرر و اعتراضات کارگران بويژه اعتصاب فراگير امروز کارگران با واکنش شديد روبرو شد. حراستيها و اطلاعاتى ها بشدت فعال شدند و از تهران افرادى ظاهرا براى پاسخ دادن به کارگران به محل آمده اند. همينطور کارگران تعميرگاه مرکزى از انعقاد قرارداد خوددارى ميکنند. کارگران اين بخش به سطح حقوقها اعتراض دارند و خواهان دريافت حقوق بالاترى هستند و کارفرما از پرداخت حقوق مورد نظر کارگران امتناع ميکند. کشمکش بين کارگران و کارفرما و شرکتهاى پيمانى ادامه دارد. اين اعتصابات با تصميم جمعى کارگران توسط مجامع عمومى شان صورت گرفته است. 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٧ خرداد ١٣٩٠ – ٧ ژوئن ٢٠١١