پشتیبانی از آزادی های سندیکائی در ایران

پاریس 27 مه 2011

در همبستگی با فعالان سندیکائی ایران که در زندان به سر می برند، سندیکاهای فرانسه برای گردهمائی در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو، فراخوان می دهند .

اقدامات سرکوبگرانه علیه فعالان سندیکائی ایران در اول ماه مه سال جاری و دستگیری فعالان سندیکائی در کردستان نقض حقوق بنیادی به حساب می آید .

ما سندیکاهای فرانسوی، همراه با جنبش جهانی سندیکایی،  همبستگی خود را با زنان و مردان ایرانی که به رغم خطرهای فعالیت های سندیکائی در ایران در مبارزه برای دفاع از حقوق کارگران وارد عمل شده اند، ابراز می داریم .

ما به یاد همۀ مبارزانی هستیم که طی سال ها و ماه های اخیر به جرم  فعالیت سندیکایی که حق بنیادی است، زندانی شده اند. مبارزه  آنان و حمایت خانواده هایشان از این مبارزه،  شایسته تحسین و احترام است.
 
بیش از هر زمان دیگر باید کشورهائی را که بر روی کاغذ مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را امضا و در عمل آنها را نقض می کنند وادار به انجام گفته هایشان کرد. ایران یکی از این موارد است .
سازمان های سندیکائی جهان وظیفه دارند همبستگی خود را اعلام نمایند و همۀ وسائلی را که در اختیار دارند برای قطع سرکوب کارگران ایرانی که خواهان سندیکاهای مستقل هستند به کار گیرند .

به این دلیل ما روز 9 ژوئن 2011 فراخوان به یک  گرد همائی در برابر سازمان جهانی کار به مناسبت کنفرانس سالانۀ آن می دهیم .

9  ژوئن 2011 میدان ملت ها ی واقع در ژنو (Place des Nations) از ساعت 11 به بعد

تماس با اعضای مجمع سندیکائی فرانسه

CGT : Jean-François Courbe jf.courbe@cgt.fr + 33 6 76 49 00 17
FSU : Corinne Vialle corinne.vialle@snuipp.fr + 33 6 09 80 46 04
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20
UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org  + 33 6 71 85 16 65

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران