کارکنان سازمان نو سازی آموزش و پرورش تهران
دستمزدهای معوق سال گذشته، اضافه کار اجباری بدون دستمزد!

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون با گذشت نزدیک به 2 ماه از سال جدید بیش از 250 نفر از کارکنان زحمتکش سازمان نو سازی آموزش و پرورش تهران٬ بخش زیادی از مبالغ اضافه کاری و دستمزدهای مربوط به سال گذشته را که به اعلام یکی از مسئولین حسابداری این اداره بیش از 500 میلیون تومان است دریافت ننموده اند.

عباسی مدیر سازمان نو سازی آموزش و پرورش تهران و از چهره های مزدور حکومت اسلامی بارهای بار با پر رویی به کارکنان زحمتکشی که خواهان دریافت دستمزدهایشان هستند گفته است: این فقط مشکل ما نیست. امروز در همه جا کسر بودجه هست، باید تحمل کنید و هیچ راهی هم نیست، خدا را شکر کنید که بیکار نیستید!

بنا به دستور عباسی از آغاز سال جدید تا امروز٬ با آنکه ساعت رسمی کار ادارات دولتی از 8 صبح تا 30/2 عصر میباشد، کارکنان سازمان نو سازی آموزش و پرورش تهران را با اجبار و تهدید به اخراج تا ساعت 4 عصر یعنی 5/1 ساعت اضافه کاری اجباری نگه میدارند و جالبتر اینکه با صراحت گفته اند در ازای این کار اجباری و اضافی هر روزه هیچ پولی هم به کارکنان پرداخت نخواهد شد!

سازمان نو سازی آموزش و پرورش تهران واقع در میدان ونک خیابان میر داماد با بیش از 250 نفر کارمند قرار دادی، با قرار دادهای یکساله و دستمزدهای 330 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 4 عصر میباشد. اوضاع در میان کارکنان ناراضی و معترض این اداره به دلیل نپرداختن دستمزدها و افزایش ساعت کاری آن هم بدون پرداخت دستمزد بسیار آشفته است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢١ ارديبهشت ١٣٩٠ – ١١ مه ٢٠١١