گفتگو با مریم کوشا
دبیر کمیته خارج کشور حزب


 
يک دنیای بهتر: کنگره حزب تاکیدات روشنی بر تحکیم و گسترش واحدهای حزبی و کلا سر و سامان دادن به تشکلیات حزب در خارج کشور داشت. رئوس پلاتفرم کمیته خارج کشور برای پیشبرد این سیاستها کدام است؟ 

مریم کوشا: سر و سامان دادن به تشکیلات حزب در خارج برای پیشبرد فعالیتهای حزب در این عرصه، قبل از هر چه مستلزم ایجاد یک تشکیلات واحد، متشکل، با انضباط و مدرن است. همانطور که در متن پلاتفرم میبینید در بخش اهداف، خلاصه اصول ناظر بر چگونگی پیشبرد تحکیم و گسترش واحدهای حزبی توضیح داده شده است. بدون داشتن یک بدنه متشکل و متحد هیچ کاری بخوبی صورت نمیگیرد. لازم به توضیح است که هم اکنون واحدهای حزب در خارج بخوبی فعالیتهایشان را به پیش میبرند ولی ما میخواهیم بارآوری کار و تاثیرمان در جامعه را بهبود دهیم. آموزش اعضا، پروش کادر و ایجاد شرایطی که امکان بحث و تبادل نظر را آسانتر کند خیلی مهم است. از اینرو ایجاد خانه های حزبی یکی از اولویتهای فعالیت کمیته خارج است. تنها با اتحاد و آشنایی با یکدیگر میتوانیم یک فعالیت منسجم و هدفمند را به پیش ببریم. قرار است برنامه های آموزشی از طریق ضبط پادکست (کامپیوتر) با آذر ماجدی تهیه کنیم که در دسترس همه اعضای حزب قرار گیرد. با توضیح برنامه «یک دنیای بهتر» شروع خواهیم کرد. سپس سایر ادبیات حزب و بخصوص منصور حکمت و همچنین آثار کلاسیک مارکس را در دست قرار میدهیم. همینجا از فرصت استفاده میکنم و از همه اعضا میخواهم که اگر متن معینی را در نظر دارند که مایلند در یکی از این برنامه ها مورد بررسی قرار گیرد حتما به من اطلاع دهند. عرصه مهم دیگر سازماندهی یک شیوه مدرن و موثر جمع آوری حق عضویتها و کمک مالی است. برای اینکار، فرمهای ساده ای تهیه کرده ایم که با کمک دبیران تشکیلاتهای محلی جمع آوری حق عضویتها و کمک مالی را تسهیل میکند. مایلم یک نکته مهم در این رابطه بگویم. کلیه فعالیتهای حزب داوطلبانه صورت میگیرد. ولی همه میدانیم که مخارج بالا است. برای تامین کلیه فعالیتهای حزب، از چاپ متون گرفته تا اجاره محل جلسه یا تهیه باندرول به پول نیاز دارد. رادیوی حزب یک عرصه حیاتی برای پیشبرد فعالیتهایمان است. باید بتوانیم این هزینه ها را تامین کنیم. پرداخت منظم حق عضویت تعهد سیاسی هر عضو برای مبارزه است. وظیفه ثانوی و «اگر وقت کردم!» نیست. جمع آوری کمک مالی منظم از علاقه مندان به امر حزب نیز نشاندهنده تعهد به هدفی است که پیشارو داریم. ما میخواهیم تشکیلات حزب در خارج این امر را بطور روتین انجام دهد، طوری که به عادت همیشگی اش تبدیل شود. سنتی شود که هر عضو جدید نیز آنرا دنبال کند. این مسئله مهم است و باید جدی گرفته شود.

عرصه های دیگر همانطور که در پلاتفرم آمده آکسیونها و جلسات است. نکته مهم در اینمورد اینست که حزب باید در مبارزات مختلف اجتماعی و سیاسی حضور داشته باشد. کمونیسم کارگری بدون تبلیغ و حضور به انزوا کشیده میشود. منظورمان آکسیون برای نیت آکسیون نیست. منظور حضور فعال و موثر در جامعه است. باید بتوانیم با حضور فعالمان تغییری ایجاد کنیم. در این زمینه تمرکز روی برگزاری روزهای مهم در تاریخ مبارزه طبقاتی مانند اول ماه مه، ۸ مارس، ۱۶ آذر و غیره در اولویت قراردارد. ایجاد همبستگی بین المللی با جنبشهای کارگری و کمونیستی در خارج کشور نیز قدم بعدی تقشه کمیته خارج است. اول ماه مه، روز جهانی کارگر نزدیک است و تشکیلات خارج کشور در کشورهای کانادا، هلند، انگلستان و سوئد در این مراسم شرکت فعال خواهد داشت. برنامه دیگری که داریم ایجاد واحدهای کشوری و برگزاری کنفرانس تشکیلات خارج کشور است که کمیته و دبیر خود را انتخاب کند.

یک دنیای بهتر: چه چشم اندازی از کار در خارج کشور دارید؟ کارکرد روتین یک تشکیلات کمونیستی در خارج کشور چیست و چه برنامه ها و نقشه هایی در این زمینه دارید؟ 

مریم کوشا: بنظرم چشم انداز کار در خارج کشور باید ایجاد یک تشیلات متحد، میلیتانت، مدرن، با آگاهی بالای سیاسی- طبقاتی و دخیل در جامعه ای که زندگی میکنیم باشد. جوهر چشم انداز کار در خارج کشور اینست که بتوانیم به تشکیلاتی تبدیل شویم که در درجه اول همه ایرانیان در خارج ما را بعنوان آن حزبی که آزادی، برابری و رفاه میخواهد و برای آن مبارزه میکند، نگاه کنند و از آن خود بدانند. باید بتوانیم به تشکیلاتی تبدیل شویم که به اعتبار فعالیتهایمان در خارج هر کس که از ایران به خارج میاید بگوید یکی از اولین کارهایی که میکنم اینست که به خانه حزبی شان میروم و درد دلم را برایشان میگویم، روزنامه شان و ادبیاتشان را میخرم و میبینم کی جلسه سیاسی دارند که در آن شرکت کنم. تشکیلاتی که وقتی دانشجویی از ایران میخواهد به خارج بیاید، جمهوری اسلامی بهش میگوید فلان کشور نرو چون دست حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. ما این امکان را داریم که خارج کشور را به میدان رادیکال کمونیستی منصور حکمت تبدیل کنیم. جایی که همه با آزادی کامل و در یک محیط ریلکس با ما و اهداف مبارزاتی مان برای ایجاد یک دنیای بهتر آشنا میشوند. این نکته را منصور حکمت بارها گفته است و در برنامه مان هم هست که اگر در خارج کشور وزنه ای باشیم دیگر نمیتوانند ما را تکان دهند.  

منصور حکمت در سخنرانی اش در کنفرانس تشکیلات حزب کمونیست کارگری در آلمان در نوامبر ۱۹۹۹ نکات بسیار مهمی را بیان کرد. در آنموقع ما عضو حزب کمونیست کارگری بودیم. این سخنان اکنون درباره حزب اتحاد کمونیسم کارگری نیز صادق است و فکر میکنم باید چنین عمل کنیم. در این نقل قول هر جا که از حزب نام میبرد میتوانید بخوانید حزب اتحاد کمونیسم کارگری.

منصور حکمت چنین میگوید:

«بايد وضع اينطور باشد بگويند خارج يعنى حزب کمونيست کارگرى. اين عملى است و راستش فقط بدست ما عملى است. گروههاى ديگر نه قصدش را دارند نه توانش را دارند، نه سياستش را دارند، نه ايدئولوژيش را دارند، نه شعورش را دارند نه خطش را دارند و نه مردم حاضرند که حوزه نفوذ آنها بشوند. ولى اين سازمان برابرى طلب، آزاديخواه، انساندوست امکانش را دارد کارى کند که هر کسى در خارج است، يا بخش عظيمى از آنها، بنا به تعريف بگويد من با حزب کمونيست کارگرى هستم. منتهى فقط آدمها در خارج نيستند. نهادها، کتابها، مجلات، راديوها، انتشاراتيها، کانونهاى خارج کشور بايد در دست ما و جولانگاه ما باشد. کارى که داريم شروع ميکنيم. چه آنهايى که موجودند و چه آنهايى که خودمان ايجاد ميکنيم. و وقتى دو سال ديگر به اروپا و امريکا نگاه ميکنند بگويند از هر طرف ميچرخى ميخورى به تخت سينه حزب کمونيست کارگرى. بگويند اين روزنامه را ميبينى که يک ميليون تيراژ دارد مال اينهاست، سردبيرآن عضو اينهاست. يا اينکه مثلا اين شبکه راديوها را ميبينى؟ مال اينهاست. هر کس از همان آنى که  در فرودگاه پياده ميشود تا وقتى به تهران برميگردد زير پوشش چتر اينهاست. اين عملى است. اين وظيفه خارج کشور است.»

توصیه میکنم همه این سخنرانی را گوش کنند یا متن آنرا بخوانند. به سایت منصور حکمت رجوع کنید. 

فعالیت در عرصه فشار به دولتها در حمایت از پناهندگان سیاسی ایرانی بسیار مهم است. در این زمینه دفتر حمایت از پناهندگان حزب بسیار فعال و موفق بوده است. این یک عرصه خیریه نیست بلکه کاملا سیاسی و انسانی است. اکثر دول کشورهای اروپایی که پناهندگان ایرانی به آنجا میروند حزب را میشناسند و نامه های حمایتی ما از اعتبار بالایی برخوردار است. این حزب جای همه کسانی است که تحت ستم و آزار سیاسی بوده اند و از جهنم جمهوری اسلامی فرار کرده اند. پناهندگان سیاسی از ستم، تبعیض، نابرابری و دیکتاتوری بیزارند و بخاطر فعالیتهای سیاسی علیه رژیم جمهوری اسلامی به خارج آمده اند. همه میدانند که دیکتاتوری و خفقان حاکم در ایران جلوی هر گونه فعالیت سیاسی رادیکال را گرفته است و گرنه اگر ما در آنجا دفتر داشتیم میلیونها نفر به ما رجوع میکردند. در خارج باید بتوانیم به تشکیلاتی تبدیل شویم که هر پناهنده سیاسی به خود بگوید، من به اینجا تعلق دارم چون اینها همان اهدافی دارند که من دارم و همان مبارزاتی را میکنند که من بخاطرش مجبور شدم از ایران فرار کنم.

کارکرد روتین حزب همانی است که در جواب به سوال اول دادم. کارهای روتین مثل تبلیغ، ترویج، آموزش، حق عضویت، جمع آوری کمک مالی، پخش ادبیات حزب و غیره. برنامه و نقشه ای که داریم، فکر میکنم برای شروع باید حول آموزش و ترویج باشد. ما باید بتوانیم همه اعضای حزب را در سطح پراتیک هم هدف کنیم تا بتوانیم بعنوان یک نیروی منسجم و هماهنگ به اهدافی که در بالا گفتم برسیم. منصور حکمت در همان جلسه ای که در بالا گفتم میگوید ما دور هم جمع شدیم که یک هدف مشترک را متحقق کنیم. ما باید یک حزب سیاسی باشیم و نه یک گره فشار. میگوید میتوانیم در خانه مان یا خانه حزبی مان بنشینیم و شمشیرهایمان را تیز کنیم ولی اگر کارمان فقط این باشد آنوقت یک آهنگری راه انداخته ایم! باید بتوانیم با ایجاد حزبمان و شمشیرهای مبارزاتی مان به جنگ سرمایه داری و تمام بی حقوقی ناشی از آن برویم. بهترین، منسجمترین، روتین کار کننده ترین تشکیلات اگر خود را بعنوان یک حزب سیاسی تشنه گرفتن قدرت سیاسی نگاه نکند، درجا میزند. ما نمیخواهیم درجا بزنیم. آری ما تشکیلات منظم، متحد با آگاهی بالای سیاسی- تئوریک میخواهیم. ولی میخواهیم با آن چکار کنیم؟ این سوال مهمی است. همه کمیته های حزبی خواهان تبدیل حزب به یک حزب سیاسی دخالتگر هستند. تشکیلات خارج جزوی از این حزب سیاسی است و باید چنین هم عمل کند. امیدوارم بتوانیم با پیاده کردن اهداف بلافاصله مندرج در پلاتفرم در دراز مدت آن جایگاهی که منصور حکمت همیشه از تشکیلات خارج انتظار داشت را متحقق کنیم. *