تظاهرات بزرگ آنتی راسیستها در گوتنبرگ !
شهلا نورى

روز 10 آپریل شهر گوتنبرگ سوئد شاهد یکی از بزرگترین تظاهراتهای اخیر علیه حضور جوانان حزب دمکرات سوئد در گوتنبرگ بود !

از صبح روز یکشنبه فضای شهر گوتنبرگ بسیار ملتهب بود. حضور بیش از حد پلیس در مرکز شهر چشمگیر بود. از برنامه رادیوی یک دنیای بهتر هم فراخوان به حضور در مرکز شهر بر علیه مارش راسیستها داده شد. وقتی در محل حاظر شدم  تعداد 80 نفر از اعضای جوانان حزب دمکرات سوئد را با باندولهای زرد مشاهده کردم که در میدان یوتاپلاتسن تجمع کرده بودند تا یکبار دیگر بر سیاست ضد پناهنده پذیری و نژادپرستانه خود تأیید بگذارند. در نقطه مقابل بیش از هزار و پانصد نفر از شهروندان گوتنبرگ و بخصوص نیروهای چپ تجمع کرده بودند. ساعت 14 مارش 80 نفره راسیستها در فضایی بسیار ملتهب شروع شد. پلیس سوئد در شکل و شمایل ارتش برای حمایت از مارش راسیستها ظاهر شده بود. تلاش می کرد اضافه بر ديوار کشى با پانسار واگن و خودروهای پلیس از سگها و اسبها نیز برای متفرق کردن آنتی راسیستها استفاده کند.

تعدادی از جوانان و نیروی معترض به روی زمین نشسته بودند تا از مارش راسیستها در خیابانهای گوتنبرگ جلوی گیری کنند. پلیس پیادۀِ مجهز به باتون و سگهای پلیس و به صف کردن ده ها پلیس سوار بر اسب تصمیم داشت از میان معترضین عبور کرده و مسیر راهپیمایی نیروهای راسیستی را به محل تجمع بعدیشان هدایت کند. صدای شعار و اعتراض مردم تا حدی بلند بود که سگها و اسبها را دچار وحشت کرده و موجب بهم خوردن تعادل یکی از اسبها در همان لحظات اولیه مانور پلیس شد. معترضین با شعار "پلیس سوئد حامی راسیسم و سیاستهای راسیستی است" و "خیابانهای گوتنبرگ محل پرسه زدن راسیستها نیست" توجه عابرین را به خود جلب می کردند. تعداد بسیاری از عابرین در حمایت از آنتی راسیستها به تظاهرات می پیوستند.  نقطه بعدی تجمع راسیستها با میله های آهنی استتار شده بود و صدها پلیس در اطراف این محل رژه می رفتند. حدود ساعت 16 نیروهای راسیستی در معیت و حفاظت کامل پلیس محل تجمع را ترک کردند.
 
این تظاهرات بار ديگر نشان داد که یک نیروی مادی اجتماعی علیه حضور راسیسم دولتی و غیر دولتی در جامعه وجود دارد و با اتکا به قدرت و مبارزه آن میشود سیاستهای دست راستی دولت سوئد را به عقب راند.
 
11/04/12

http://www.youtube.com/watch?v=ViihWToEc0A&amp%3Bfeature=player_embedded#at=43