جلسه گراميداشت رفقای گردان شوان

بدنبال جلسه آمستردام٬ روز شنبه دوم آوريل در گوتنبرگ٬ جلسه گراميداشت رفقاى جانباخته گردان شوان برگزار شد. جلسه با خوش آمدگوئی کریم نوری مسئول تشکيلات حزب در گوتنبرگ و اعلام یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان راه سوسیالیسم و رفقای گردان شوان آغاز شد. در ادامه ويدئو کلیپی از مریم کوشا در باره رفقاى گردان شوان پخش شد. سپس سیاوش دانشور عضو هیات رهبری حزب در باره هدف اين جلسه و معرفى سخنران آن صحبت کرد.

سياوش دانشور ضمن خوش آمد به حضار تاکيد کرد اين نشست بنا به خصويتش براى همه ما و بويژه سخنران آن سنگين است. اما اين سنگينى در عين حال بخشى از مبارزه و جنگ تمام نشده ماست. جنگى که رفقاى کمونيست و انقلابى گردان شوان برسر آن جان باختند. آخرين سنگر نبرد نابرابر آنها شباهت به پرلاشز دارد. آنها بخشى از کموناردهاى ايران بودند. ما امروز در گراميداشت اين رفقا اين جنبه را بويژه برجسته ميکنيم چون آنها ديگر نيستند که در مقابل تحريف هويت شان توسط ناسيوناليستها از خود دفاع کنند. سخنران جلسه رفيق نسرين رمضانعلى٬ عضو هیات رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و يکى از بازماندگان و شاهدان عينى فاجعه بمباران شيميائى حلبچه و قتل عام ۵٠٠٠ نفر و فاجعه جانباختن ۶۶ نفر از بهترين همسنگران انقلابى و کمونيست گردان شوان است. از رفيق نسرین رمضانعلی تقاضا ميکنم به پشت تریبون بیاید و در مورد واقعه گردان شوان بعنوان يک شاهد زنده وقايع خاطراتش را با ما شريک شود.

سخنرانى نسرین تکان دهنده بود چون ناچار بود دوباره به بازسازى آخرين روزهاى گردان شوان و نبرد آخر گردان شوان برگردد. بقول خودش کابوسى که هيچوقت او را ول نمکيند. وقتى او گفت وقتى بهموش آمدم خودم را در ميان جنازه رفقاى کمونيستم ديدم٬ جلوگيرى از سرازير شدن اشک ها سخت بود. صحبت کردن از جزئيات واقعه و اتفاقاتى که در اينروز افتاد همراه بود با اشاره به فداکاريها و کمک به نجات همديگر در شرايط بسيار سخت. اين جلسه هم از نظر عاطفى پيوندى عميق با رفقاى جانباخته گردان شوان و لحظات آخرين نبرد قهرمانانه آنها برقرار کرده بود و هم در اين متن به بررسى سياسى و انتقادى از فاجعه گردان شوان پرداخت.

نسرين رمضانعلى در سخنرانى اش ضمن شرح واقعه تاکيد کرد که هدف من گراميداشت جسارت انقلابى اين رفقاى همرزمم و دينى است که به خانواده اين عزيزان دارم. نسرين بر هويت کمونيستى اين رفقا و آرمانهائى که براى آن جان باختند قويا تاکيد کرد و مسبب اين واقعه را در درجه اول رژيم جمهورى اسلامى و دولت عراق و ارتجاع منطقه از جمله احزاب ناسيوناليست کرد دانست که بعنوان ضد کمين حمله جمهورى اسلامى عمل کردند. او همينطور بر ماجراجوئى در سياست نظامى کومله و رقابت با حزب دمکرات تاکيد کرد.

در بخش ديگر برنامه تعدادى از شرکت کنندگان از جمله رفقاى قديمى که بخشا از نزديک با رفقاى گردان شوان و اين رويداد درگير بودند٬ از گراميداشت اين رفقا تا خاطرات و اظهار نظر سياسى در مورد کل ماجرا و مسببين اين واقعه سخن گفتند. بحثهاى رفيقانه و سياسى همراه با عاطفه عميق به رفقاى گردان شوان صورت گرفت.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – واحد گوتنبرگ
۶ آوريل ٢٠١٠