بیمارستان فارابی کرمانشاه
اختلاس و فساد مالی باندهای حکومت اسلامی !
لیلا احمدی

این روزها پرونده اختلاس و دزدی "کرم سیما" رئیس بیمارستان فارابی کرمانشاه و از چهره های بسیار منفور در میان پرستاران٬ بعلت اختلافات مالی میان باندهای حکومتی برای تصاحب سهم بیشتر از دزدیها و پولهای باد آورده بد جوری به ادارات بازرسی و همه جا کشیده شده است.

ظاهرا کرم سیما در همدستی و تبانی با "زارع" حسابدار بیمارستان و با جعل فاکتورهای هزینه های عمرانی به بهانه بازسازی ساختمان بیمارستان٬ دهها میلیون تومان به جیب زده اند. علاوه بر جعل فاکتور و صورت هزینه های صوری و کاذب٬ نپرداختن مبالغ اضافه کاری و جر زنی در پرداخت برخی از پاداش و مزایای جانبی پرستاران زحمتکش٬ حرفه همیشگی باند کرم سیما در بیمارستان فارابی است. در میان پرستاران معترض و ناراضی بحث دزدی کرم سیما دهان به دهان میچرخد. کرم سیما در میان باندهای حکومتی در کرمانشاه عنصر بانفوذی است که حتی امروز با این همه فضاحت و بی آبرویی٬ حکومت اسلامی از عزل و برکناریش خودداری می ورزد .

25/12/89