دو خبر از مشهد٬

تعطيلى كارخانه قند آبكوه مشهد
با توجه به گرانى گاز و عدم كشت كافى چقندر قند٬ كارخانه قند آبكوه مشهد تعطيل گرديد و كليه كارگران اين كارخانه بيكار شدند. به گفته يكى از كارگران اين كارخانه مسئولين اعلام كرده اند كه مبلغ سيصد ميليون تومان مبلغ فيش پرداختى بهاى گاز ميباشد .

ورشكستى بانك خصوصى ايثار در مشهد
ورشكستى اين موسسه مالى باعث گرديد كه كسانى كه در اين بانك سپرده گذارى نموده بودند نتوانند پولهاى خود را پس بگيرند و اين امر به تجمع در جلوى بانك انجاميد كه با دخالت نيروى ضد شورش و يگان وي‍ژه مردم متفرق شدند و در بهت و نگرانى بسر ميبرند .

هشتم مارس روز جهانى زن را گرامى ميداريم. هشتم مارس را به تمامى رفقاى عزيزم تبريك ميگويم.

مهرداد ناصرى
١۶ اسفند