زنده باد 8 مارس، روز جهانی زن
8 مارس علیه آپارتاید جنسی بمیدان بیایید!

8 مارس، روز جهانی زن فرا می رسد. سالها است که 8 مارس در اذهان انسان آزادیخواه و برابری طلب نه تنها بعنوان روز رهایی زن، بلکه بعنوان روز آزادی و برابری بشریت، تثبیت شده است. بیش از یک قرن پیش جنبش کمونیستی آزادی زن، این روز را بعنوان روز جهانی زن، روزی که ستم عتیق و شرمناک جنسی توسط کلیت جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی به مصاف طلبیده می شود، نامیده شد. این روز در یادبود سرکوب مبارزه حق طلبانه زنان کارگر در نیویورک روز جهانی زن نامیده شد؛ روزی که جنبش آزادی زن و جنبش آزادیخواهی و برابری طلب نه فقط ایدئولوژی زن ستیز و قوانین ضد زن، بلکه پایه مادی این ایدئولوژی و این بربریت، یعنی نظام سرمایه داری را که ستمکشی عتیق جنسی را با نیازهای بقای خود تطابق داده است، به مصاف می طلبند.

تداوم مبارزات جنبش آزادی زن آنچنان قدرتی را در قرن بیست به نمایش گذاشت که روز جهانی سوسیالیستی زن در عمل توسط تمام جهان و جنبش های متنوع حقوق زن، حتی جریاناتی که کمونیسم و مارکسیسم را به نقد و سخره می کشیدند، بعنوان روز جهانی زن برسمیت شناخته شد. اکنون در چهار گوشه جهان، 8 مارس گرامی داشته می شود. در بخش عمده جهان این یک روز ممنوع است. نظام های حاکم هر نوع ذکری از 8 مارس را شدیدا سرکوب می کنند. 8 مارس برای ارتجاع حاکم، سقوط و سرنگونی، برچیده شدن بساط استثمار و ثروت اندوزی و قدرتشان را تداعی می کند. اما جنبش آزادی زن، جنبش سوسیالیستی و کمونیستی هر سال علیرغم مخاطرات، این روز را گرامی می دارند.

 اکنون که بحرانی عمیق نظام سرمایه داری را در بر گرفته است؛ اکنون که بیش از یک میلیارد انسان در گرسنگی مطلق دست و پا می زنند؛ اکنون که حتی در مهد دموکراسی بورژوایی میلیون ها نفر در مرز فقر و فلاکت قرار دارند؛ اکنون که جنبش های مذهبی و اسلام سیاسی موجودیت و حق زنان را لگد مال کرده اند؛ اکنون که حاکمان دنیا به بهانه "نسبیت فرهنگی" چشم بر سرکوب و لگدمال شدن حقوق میلیون ها زن بسته است؛ اکنون که اسلام سیاسی جامعه را زیر حجاب سیاه کشانده است و می کوشد آپارتاید جنسی را بعنوان نظم حاکم بر زنان و جامعه تحمیل کند، ضرورت گرامیداشت 8 مارس هر چه مبرم تر و ضروری تر در مقابل ما قرار دارد.

دنیا اکنون در برابر یکی از متحول ترین و هیجان انگیزترین دوره های حیات بشریت قرار دارد. 2011 یک سال فراموش نشدنی است. مبارزات علیه حملات سرمایه در اروپا و سپس نظام های استبدادی که خفقان و اختناق، فقر و فلاکت، استثمار وحشیانه، خرافه و عقب ماندگی فرهنگی و زن ستیزی عیان را پاس می دارند، یکی پس از دیگری در خاورمیانه و شمال آفریقا به مصاف طلبیده شده اند. 8 مارس، امسال یک روز فراموش نشدنی خواهد بود. 8 مارس را باید به روز آزادی و برابری تمام بشریت بدل کرد. روزی که نه تنها حکومت های استبدادی و سرکوبگر، بلکه نظامی که آنها پاسداری می کنند، خرافات ایدئولوژیکی که تحت نام مذهب و فرهنگ بر جامعه تحمیل می کنند، باید به مصاف طلبیده شود. 8 مارس 2011 (1389) باید به روز همبستگی با مبارزات مردم زحمتکش و سرکوب شده منطقه در مصاف خطیر و عظیمی که در مقابل دارند بدل شود.

ایران اکنون سالها است که به کانون مبارزه قاطع و سازمان یافته علیه زن ستیزی و حاکمیت خرافات مذهبی بدل شده است. جنبش آزادی زن در ایران آگاه است که تا زمانی که رژیم اسلامی، این رژیم قتل و کشتار، سرکوب و خفقان، فقر و فلاکت، حجاب و آپارتاید جنسی، زن ستیزی و خفت، در قدرت است، زنان قادر نخواهند بود ذره ای از حقوق خود را متحقق و تثبیت کنند. مردم برای سرنگونی این رژیم به خیابان ها آمده اند، باید متشکل شد، باید حول امر آزادی زن سازمان یافت.

جنبش آزادی زن در ایران قوی است، به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، نه تنها مقدمات رهایی زنان در ایران را فراهم می کند، بلکه دریچه ای به روی آزادی برای تمام زنان منطقه که تحت اسلام و خرافات عتیق مذهبی و فرهنگی دست و پا می زنند، باز می کند. واقعیات و مبارزات مردم به جان آمده ای که علیه اختناق و سرکوب و علیه فقر و تبعیض بپا خاسته اند، خرافات جان سخت حاکم را به مصاف طلبیده است.

مردم منطقه دارند مرزهای تحمیل شده ناسیونالیستی، قومی، مذهبی را به کنار می زنند و همبسته در کنار هم برای آزادی، برابری و رفاه می کنند. مبارزه برای آزادی زن در راس این مبارزات قرار دارد. جا دارد که به جمله ای تاریخی از مارکس اشاره کنیم: "معیار آزادی جامعه، معیار آزادی زن است." این حقیقت را باید در 8 مارس به دنیا اعلام کنیم. آزادی و برابری واقعی زنان امر ماست. باید این مبارزه را با تمام قدرت متشکل کنیم و به پیش بریم. چهره منطقه سریعا در حال تغییر است. یکی از ارکان اصلی این تحول باید تحقق آزادی و برابری زنان، زائل کردن خرافات مذهبی و فرهنگی ضد زن، برقراری حقوق برابر برای زنان و برقراری نظام های سکولار بعنوان یک پیش شرط سیاسی برابری زنان باشد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری با تمام قوا برای آزادی بی قید و شرط و برابری کامل و واقعی زنان مبارزه می کند. برابری زن و مرد مکانی شامخ در برنامه و پلاتفرم سیاسی حزب دارد. جنبش کمونیسم کارگری طی تاریخ و اکنون در ایران پیشاپیش مبارزه رادیکال برای تحقق برابری زنان بوده است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری زنان و مردانی را که قلبشان برای برابری زن و مرد می طپد به سازماندهی تشکلات آزادی زن در گوشه و کنار جامعه فرا می خواند. حزب شما را دعوت می کند که به صفوف حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید تا با هم، دست در دست هم و با سری افراشته برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و برقراری یک دنیای بهتر، جامعه ای که آزادی، برابری و رفاه همگان، صرفنظر از جنسیت، نژاد، قوم، ملت، زبان و مذهب را تامین و تضمین می کند، مبارزه کنیم.

زنان و مردان آزادیخواه!
در 8 مارس علیه این نظام زن ستیز، علیه آپارتاید جنسی، علیه ستم و سرکوب بر زنان به میدان بیایید. رژیم اسلامی را باید به زیر کشید. جنبش آزادی زن یک گردان مهم و تعیین کننده جنبش سرنگونی طلب است. با شعار "مرگ بر این حکومت ضد زن"، "رژیم ضد زن نمی خوایم، نمی خوایم"، "حجاب اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم"، "ستم بر زن موقوف" رژیم آپارتاید جنسی اسلامی را به مصاف طلبیم.

زنده باد 8 مارس، روز جهانی آزادی زن!
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اول مارس 2011