يادداشت سردبير٬ شماره ١٩١
سياوش دانشور
در باره کنگره اول حزب

در روزهاى ١٨ تا ٢١ فوريه ٢٠١١ کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در آلمان برگزار شد. اين شماره نشريه به اسناد تاکنون آماده شده کنگره اختصاص دارد. مجموعه اسناد مصوب کنگره و مباحث طرح شده بزودى در نشريه و سايت حزب در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.

کنگره اول حزب٬ کنگره کمونيسم منصور حکمت٬ کنگره احياى سنتهاى کمونيستى٬ کنگره انقلاب کارگرى٬ کنگره کمونيستهائى بود که عزمشان را براى يک پيروزى کمونيستى کارگرى در تحولات ايران قاطعانه اعلام کردند. در اين کنگره جاى بسيارى رفقاى ارزشمند٬ کادرها و اعضاى حزب٬ رهبران کمونيست اعتراضات کارگرى براستى خالى بود. اگرچه اختناق سياسى و ملاحظات امنيتى مانع حضور رفقاى داخل کشور در کنگره حزبشان شد اما ماحصل پراتيک کمونيستى شان در کنگره حضور جدى داشت. در خارج کشور که اين موانع وجود ندارد٬ باز تعداد قابل توجهى از رفقاى کادر و عضو حزب٬ کمونيستها و مهمانانى که علاقه مند به شرکت در کنگره حزب بودند٬ بدليل موانع کارى و فنى و مالى و حتى بيمارى نتوانستند در کنگره شرکت کنند. اما اميد و چشم شان به اين کنگره بود.

تاريخ تقويمى اين حزب جديد است اما تاريخ واقعى اين سنت و کادرهايش تجربه بيش از سه دهه مبارزه کمونيستى را پشت سر دارد. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى دوره پيچيده و سختى را از سر گذرانده است. دوره اى که جنبش کمونيسم کارگرى و کادرهاى پرشور و ارزشمندش بخشا دچار ابهامات٬ نااميدى٬ و حتى گم کردن قطبنماى سياسى شان شدند. دوره اى که لطمات سخت و جبران ناپذيرى به حزب و جنبش کمونيسم کارگرى وارد شد. اين حزب تشکيل شد تا از زير آوار پرچم سياسى کمونيسم مارکس و منصور حکمت را برافرازد٬ به جنگ پيامدها و ضربات سياسى تاکنونى برود٬ اميد و اعتماد و خوشبينى به آينده و پيروزى کمونيسم را احيا کند٬ جنبش کمونيسم کارگرى را از قلب کارخانه ها در چهارگوشه ايران تا اعتراض عليه ارتجاع اسلامى در خيابان و دانشگاه متحد کند٬ و در قلمرو سياست سراسرى در ايران کمونيسم کارگرى را نمايندگى کند.

کنگره اول حزب کنگره برسميت شناسى اين واقعيات٬ کنگره اعلام پايان يک دوره مشقت بار٬ کنگره اميد و اعلام حضور کمونيسم کارگرى در صحنه سياست ايران بود. اين کنگره نقاط قوت و تمايزاتش را بخوبى ميشناخت اما به تمجيد خود و موفقيتهايش نپرداخت. اين کنگره مارکسيستهائى بود که ميدانند چه ميگويند و ميدانند چه ميخواهند. شادابى٬ صراحت سياسى٬ نگرش انتقادى٬ اميد به آينده٬ راديکاليسم کارگرى بدون ابهام٬ و حقانيت سياسى تصوير اوليه اى بود که هر ناظر سياسى ميتوانست بگيرد. کنگره اول حزب صرفا به تحولات ايران محدود نشد. رويدادهاى منطقه اى و جهانى و تلاش براى دخالت کمونيستى کارگرى يک رکن مباحث رسمى و غير رسمى در طول کنگره بود.

کنگره اول حزب بر کمبودهايش آگاه بود اما تسليم نشد و حکم بر تلاش براى رفع آنها و فراخوان به پيشروى داد. اين کنگره سرمست سياستها و کارنامه قابل دفاع اش نشد بلکه اشتهاى سياسى اش بر پيشروى و پيشروى و فتح سنگرها تاکيد کرد. اين کنگره بر دفاع قاطعانه و بدون ابهام از سنت کمونيستى کارگرى مارکس و منصور حکمت و حضور قدرتمندتر در جنبش طبقه کارگر تاکيد کرد. اين کنگره بر دادن راه حل و رفع نيازهاى مبارزه توده اى و انقلابى براى سرنگونى جمهورى اسلامى و قرار گرفتن در پيشاپيش اين مبارزه تاکيد کرد. اين کنگره٬ کنگره کارگران کمونيست و مارکسيستهائى بود که در تحولات سياسى ايران به يک پيروزى کمونيستى کارگرى چشم دوخته اند و براى تامين ملزومات اين پيروزى خود را آماده ميکنند.

برگزارى کنگره اول حزب را به طبقه کارگر ايران٬ به جنبش کمونيستى کارگرى٬ به زنان برابرى طلب٬ به نسل جوان و پيشرو٬ و همه کسانى که آرزوى شيرين سرنگونى حکومت اسلامى را در سر ميپرورانند صميمانه تبريک ميگويم. اين حزب افقهاى بزرگ٬ حزب سنتهاى کمونيستى کارگرى٬ حزب کارگران سوسياليست٬ حزب زنان دشمن زن ستيزى و آپارتايد اسلامى٬ حزب جوانان انقلابى و ضد اسلام٬ حزب تمام کسانى است که براى سرنگونى جمهورى اسلامى و برپائى يک جامعه آزاد و خوشبخت سوسياليستى مبارزه ميکنند.

کنگره اول حزب کنگره آرزوها و آرمانهاى شما بود! اين کنگره شما بود و حزب اتحاد کمونيسم کارگرى حزب شماست! به حزبتان بپيونديد! آينده از آن ماست!

٢۴ فوريه ٢٠١٠