پيام "سازمان ابتکار کمونيسم کارگرى"
به کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٩ فوريه ٢٠١١

رفقاى عزيز٬
خوشحالم از اينکه پيام "سازمان ابتکار کمونيسم کارگرى" را در اين کنگره برايتان ميخوانم. بايد از آذر ماجدى تشکر کنم که من را دعوت کرد. رفقاى ديگرم نيز که نميتوانستند در کنگره شما شرکت کنند به شما درود ميفرستند. ميبخشيد که نميتوانم فارسى صحبت کنم به همين دليل به انگليسى صحبت ميکنيم که اکثر رفقا متوجه شوند.

سازمان "ابتکار کمونيسم کارگرى" هنوز يک گروه کوچک از فعالين متعهد است. در ماه اوت ٢٠١٠ تشکيل شديم. به کارهائى که تاکنون در طول اين شش ماه کرديم افتخار ميکنيم. کارهائى نظير: نشريه انتشار ماهانه مان "کمونيسم کارگرى"٬ فعاليتهايمان در اتحاديه ها٬ اعتصابات٬ جلسات٬ و همه کارهائى که براى بنياد گذاشتن يک هسته گروه کمونيسم کارگرى در فرانسه و بلژيک کرديم.

کمونيسم کارگرى٬ بعنوان يک گرايش جنبش طبقه کارگر٬ يک پديده جهانى در مبارزه طبقاتى عليه سرمايه است. بعنوان يک گرايش معين٬ کمونيسم کارگرى براى اولين بار در ايران ظهور کرد ولى هيچگاه به خاورميانه براى تامين نيازهاى طبقه محدود نماند.

با خواندن دقيق آثار منصور حکمت٬ تا آنجا که به انگليسى و ساير زبانهاى اروپائى ترجمه شده٬ متوجه ميشويم که منصور حکمت به اين نکته توجه دارد که دير يا زود احزاب کمونيسم کارگرى در کشورهاى غربى٬ در اروپا و آمريکا رشد خواهد کرد. تشکيل محافل کمونيسم کارگرى در کشورهاى مختلف اروپائى قدم برداشتن در جهت تشکيل حزب است.   

منصور حکمت در بسيارى از آثارش به نکاتى اشاره ميکند که به موقعيت و مشکلات سياسى جنبش کمونيستى اين کشورها٬ اتحاديه ها٬ پارلمان٬ دمکراسى٬ جنبش کارگرى و غيره ربط کامل دارد. اميدورام آثار منصور حکمت که در حال حاضر در دست ترجمه توسط رفقاى گروه ما است بزودى چاپ شود.

بايد توجه کرد و به همه فهماند که کمونيسم کارگرى فقط يک شعبه حرفه اى مارکسيسم براى مسائل خاورميانه نيست٬ فقط يک نقد مارکسيستى از اسلام سياسى نيست٬ اين دقيقا کارى است که اکثر چپ و سکولارهاى کشورهاى غربى ميخواهند بکنند: آنها از کمونيسم کارگرى و شخصيت هاى معروف آن استفاده ميکنند براى مباحث درونى خود ولى آنرا بعنوان مسائل خود جدى نميگيرند. وقت آن رسيده که کمونيسم کارگرى در کشورهاى غربى فرود آيد و جواب کمونيستى به مسائل طبقه کارگر اين کشورها بدهد.

حداقل در ١٠ سال گذشته٬ فعالينى که در اروپا به دنيا آمده اند با مسائل احزاب کمونيسم کارگرى درگير بوده اند. از خودم شروع کنم. الان ٨ سال است که منصور حکمت را کشف کرده ام و با رفقاى کمونيسم کارگرى فعال بوده ام. سالها اولين وظيفه ما مبارزه عليه "چپ اسلامى" در درون جنبش چپ بود. مسائلى از قبيل عراق٬ افغانستان و غيره از زاويه جنبش طبقه کارگر و زنان. فکر ميکنم هر چقدر محدود ولى در مباحث مربوطه تاثر داشتيم. مبارزه عليه اسلام سياسى در درون چپ وظيفه مهمى است و ما افتخار ميکنيم که چنين وظيفه اى را در دستور گذاشته ايم. ولى اين کافى نيست. ما فقط يک جنبش سکولار نيستيم. حتى فقط يک گرايش سکولار در درون جنبش چپ نيستيم٬ بلکه فعالين جنبش طبقه کارگر هستيم.

هدف ما حکومت سکولار و جمهورى نيست بلکه يک جامعه کمونيستى بدون دولت و طبقه است. به همين دليل بايد به جلو برويم و اولين پايه ها براى تشکيل يک سازمان کمونيسم کارگرى در کشورهائى که زندگى ميکنيم را درست کنيم. اين وظيفه اى است که نميتوانيم بيشتر از اين به تاخير بياندازيم. اين يک پروسه طولانى است: از يک گروه کوچک به يک حزب. ما به اين امر واقفيم ولى از آن ترس نداريم. تحولات جارى در مبارزه طبقاتى٬ در اروپا و خاورميانه٬ ممکن است تاثير مثبت به اين پروسه بگذارد. در نتيجه اميدواريم که موفق شويم و بيشتر فعاليت کنيم. اين پروسه همچنين ميتواند در شرايط متفاوتى در کشورهاى ديگر اروپا شروع شود.

با تشکر از اينکه من را دعوت کرديد و به صحبتهاى من گوش کرديد.

با اميد موفقيت کنگره٬ زنده باد کمونيسم کارگرى!

نيکلا دسو٬
سازمان "ابتکار کمونيسم کارگرى" - فرانسه