جای منصور حکمت خالی
پدرام نو اندیش

در آستانه اولین کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری قرار داریم. کنگره حزبى که پرچم کمونيستى کارگرى منصور حکمت را در قلمرو سياست برافراشته نگهداشته است. کنگره ای که اساس آن جریان فکری و پراتیک انقلابی کمونیسم کارگری است.

این حزب از همان ابتدا در مقابل انحرافات راست احزاب و رهبران آن که عنوان "کمونیسم کارگری" را بر خود داشتند ایستاد . سیاستهای مماشات جویانه و تسلیم طلبانه آنها را٬ که ضربات بزرگی بر جنبش کمونیسم کارگری پس از مرگ نابهنگام منصور حکمت وارد آورده بود، با قدرت افشا کرد .  پرچم نقد مسئولانه و بدون تخفيف کمونیسم کارگری را دوباره بر افراشت.

حزب توانست طی مدت کوتاهی جای خود را در میان کارگران در گوشه و کنار ایران باز کند. در بسيارى اعتراضات کارگرى موثر باشد. تا جایی که بیانیه های حزب در میان کارگران شرکت های ایران خودرو، سایپا٬ کارخانه های واقع در شرق تهران، کرج و... دست به دست می گشت . حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و بیانیه های آن به موضوع مباحث کارگران تبدیل شده است. این امر هراس حراستی های کارخانه های ایران خودرو و سایپا را بر انگیخت تا آنجا که به صدور اطلاعیه عليه حزب و گماردن مزدور در اطراف کارخانه های ایران خودرو و سایپا دست زدند. اما همچنان ادبیات حزب در میان کارگران و محافل کارگرى در حال توزیع بوده و هست.

همان طور که در بیانیه اعلام موجودیت حزب در اردیبهشت 1386 آمده است، حزب اتحاد کمونیسم کارگری خود را متعهد به سازمان دهی انقلاب اجتماعی دانسته و میداند. حزب طی این مدت از حیات خودش نشان داده که از اهداف کمونيستى خود کوتاه نیامده و نخواهد آمد. برای به زیر کشیدن حکومت سرمایه داران اسلامی و لغو کارمزدی به میدان مبارزه پای گذارده است. اما آنچه که اهمیت این کنگره را بیش از پیش می کند شرایطی است که به جنبش کمونیسم کارگری تحمیل شده است. این کنگره بايد در شرايط متحول امروز پاسخی باشد بر نيازهاى پيشروى و پيروزى جنبش کمونیسم کارگری.

این کنگره بايد تاکیدی باشد بر تفاوت سياسى کمونیسم های بورژوایی و کمونیسم کارگری که پرچمش را منصور حکمت بر افراشت و اکنون کنگره حزب باید بعنوان پرچمدار اين خط قد علم کند. اما بميدان آوردن پرچم نقد و اعتراض ضد سرمايه دارى طبقه کارگر در مقياس وسيع، لازمه اش یک حزب قوی با اعضائی توانمند است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری آن حزب پر توان و بالنده ای است که بايد با سازماندهی هر چه وسیع تر نیروهاى جنبش کمونیسم کارگری در راس این جنبش قرار گیرد. بايد امکانات حزب را افزایش دهيم و نیروهای وسيع ترى را به صفوف حزب بياوريم. در حال حاضر تعداد زیادی از این نیروها، باوری به احزابی که پرچم سفید و راست خود را بر افراشته اند ندارند و این کنگره در چنین شرایطی است که بايد نقش اش را ايفا کند.  

تاکید روی جنبه های مثبت تاکنونی حزب و نقد ضعف ها خصلت تاکنونی رفقای رهبری حزب بوده است. هیات دائر از نقاط قوت همیشگی حزب است که توانسته نقش بزرگی در پویایی و سر زندگی حزب ایفا کند. مواضع قاطع، محکم و علمی هیات دائر توانسته حزب را در بستر مبارزه طبقاتی به خوبی رهبری کند.

ضمن آرزوی برگزاری کنگره ای موفق٬ بر خود می بالم که در حزب اتحاد کمونیسم کارگری برعلیه حکومت سرمایه داران اسلامی و برای یک دنیای بهتر مبارزه می کنم. *