با مقابله گسترده و متحد علیه اعدام
بسوی سرنگونی رژیم اسلامی!
علی حسینی

جمهوری اسلامی هر روز تعدادی را با هماهنگی نهادهای اطلاعاتی وامنیتی شتابزده اعدام می کند. در دو هفته گذشته 47 زندانی به دار آویخته شده ا ند. ظاهرا جمهوری اسلامی افزایش سرسام آور احکام اعدام را تنها راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه می داند. رژیم اسلامی که در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی به بن بست رسیده است، تنها راه بقا و حفظ قدرت خویش را توسل به اعدام و کشتار می بیند. بخصوص پس از طرح حذف یارانه ها رژیم اسلامی در هراس از خیزش مردم، که سرانش خود علنا بعنوان "شورش گرسنگان" از آن یاد کرده اند، می کوشد با گسترش اعدام ها مردم را مرعوب و خاموش کند.
بن بست عمیق اقتصادی، بعلاوه تحریم ها رژیم اسلامی را به طرح حذف یارانه ها رساند.  تنها راه بقای خویش و نظام سرمایه داری اسلامی را در تعرض به سفره خالی کارگران یافت. رژیم از این تهاجم اقتصادی اهداف سیاسی نیز دنبال می کند و آن تحمیل فقرو فلاکت به مردمی است که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند .تحمیل فقر وسخت تر کردن زندگی و معیشت مردم بخشی از سیاست تعرض به مردم برای در هم شکستن توان و اراده آنان است.
جمهوری اسلامی به خوبی واقف است که وضعیت بحرانی فعلی، در متن خیزش عظیم مردم، اعتصابات واعتراضات گسترده کنونی در محیط های کارگری در اعتراض به بسته شدن بسیاری از کارخانجات و کارگاهها وبیکارسازی کارگران و عدم پرداخت دستمزد ها به مدت طولانی، مانند بشکه باروتی است که هر آن ممکن است با جرقه ای منفجر شده وتکلیف جمهوری اسلامی را یکسره کند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی بدون اعدام وسرکوب وسنگسار یک روز هم قادر به ادامه حیات نخواهد بود. به خوبی می داند که اگر یک روز دست از سرکوب و اعدام بردارد همان روز  روز سرنگونی اش خواهد بود.
در شرایط کنونی، جنبش علیه اعدام ومبارزه علیه فقر دو رکن مهم و اساسی مبارزه برای سرنگونی جمهوری کثیف اسلامی است. تنها راه مقابله با فقر و نابرابری و تنها راه دستیابی به یک دنیای بهتر و جامعه ای آزاد، برابر و مرفه سرنگونی حکومت اسلامی و بر پایی یک جمهوری سوسیالیستی است. ایجاد تشکلات توده ای مردمی و ایجاد شوراهای کارگری اولین قدم مهم در این جهت است. بیایید با ایجاد تشکلات توده ای و ایجاد شوراهای کارگری و مردمی به مقابله با فقر و مبارزه علیه اعدام دامن بزنیم و به این ترتیب تقابل هر چه گسترده تری علیه جمهوری اسلامی سازمان دهیم و این رژیم سرکوب و اعدام را به زیر کشیم.