اطلاعیه ۴ کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری
به متقاضیان شرکت در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

از کلیه متقاضیان شرکت در کنگره اول اتحاد کمونیسم کارگری تقاضا می کنیم که در اسرع وقت و حداکثر تا 20 ژانویه 2011 تمایل خود به شرکت را برای ما ارسال کنند. حزب همچنین از احزاب و سازمان های سیاسی و تعدادی از اشخاص فعال در عرصه سیاسی، اجتماعی، کارگری و هنری برای شرکت در کنگره بعنوان ناظر دعوت بعمل آورده است.
لطفا تمایل خود برای شرکت و کسب اطلاعات لازم با ایمیل زیر تماس بگیرید. کمیته تدارکات کنگره در اسرع وقت به ایمیل های شما پاسخ خواهد گفت.


ایمیل تماس: wup.congress@gmail.com
کمیته تدارک کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری