ستون آخر
در حاشیه شایعه "آزادی" سکینه محمدی آشتیانی
و بهانه جویی های توده ای – اکثریتی ها !
علی جوادی

مبارزه برای آزادی سکینه آشتیانی محمدی از مجازات شنیع و ضد انسانی سنگسار و اعدام به دلایل متفاوت اکنون به یک امر جهانی تبدیل شده و حساسیتهای بسیاری را برانگیخته است. این مبارزه از جهات مختلف رژیم آدمکشان اسلامی را در تنگنا قرار داده است. زمانی صدور حکم سنگسار او را انکار میکنند. زمانی اعلام میکنند که حکم اش بزودی و با تکمیل پرونده اجراء خواهد شد. زمانی دیگر اعلام میکنند که اصولا حکم سنگسار در ایران اسلام زده فقط بطور سمبلیک موجود است؟! اما در عین حال و در تمامی این دقایق مذبوحانه تلاش میکنند که نیروهای مخالف خود را بی اعتبار کرده و فشار بر خود را خنثی کنند. و این گوشه ای از یک جدال دائمی  مرگ و زندگی است. اما این روزها و به دنبال شایعه نادرست "آزادی" سکینه آشتیانی محمدی و فرزندش ما شاهد بهانه جویی ها و تلاش جریانات توده ای – اکثریتی بر علیه نفس این مبارزه هستیم. در این زمینه به چند نکته باید اشاره کرد :

١ - مبارزه برای آزادی سکینه آشتیانی و تاکید میکنیم مبارزه برای آزادی تمامی کسانیکه در "صف انتظار" چوبه های دار و گودال های سنگسار اسلامی قرار دارند را مستقل از هر افت و خیزی باید با تمام قوا به پیش برد. اعدام قتل عمد دولتی است. یک جنایت آشکار و سازمانیافته دولت و طبقه حاکمه برای کنترل جامعه است. سنگسار ضد انسانی ترین شکل اعدام است. واقعیت این است که تنها با سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی میتوان بساط اعدام و سنگسار را برچید.

۲ - توطئه و عوامفریبی در کنار اعدام و سنگسار و زندان و شکنجه و سرکوب همه جانبه یک واقعیت وجودی رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی دارای یک دستگاه پیچیده اطلاعاتی – امنیتی – تبلیغاتی است. توان و قابلیت بسیاری را در این زمینه متمرکز کرده است. تلاش برای خنثی کردن تلاشهای اپوزیسیون و نیروهای رادیکال و انقلابی یک رکن همیشگی فعالیتهای سازمانهای جاسوسی – اطلاعاتی رژیم اسلامی است. پخش اخبار جعلی در مجاری تبلیغاتی اپوزیسیون یکی دیگر از این اقدامات است. منشاء شایعه اعدام قریب الوقوع و یا آزادی سکینه آشتیانی محمدی و فرزندش نیز کسی جز رژیم اسلامی و ارگانهای امنیتی اش نیست. هرگونه تردیدی در این واقعیت نشان عدم شناخت از ماهیت جنایتکارانه رژیم اسلامی است. این رژیمی است که بدون کشتار و سرکوب و توطئه یک روز هم نمیتواند سر کار بماند و تا روز شیرین سرنگونی اش دست به توطئه و جنایت خواهد زد .

۳ - بدون تردید کمیته علیه اعدام در پخش شایعه "آزادی سکینه آشتیانی محمدی و فرزندش" دچار یک لغزش سیاسی شده است. اما این یک سهل انگاری در مبارزه و تلاش برای آزادی و جلوگیری از لغو حکم شنیع سنگسار است. ناشی از پوپولیست زدگی و آماتوریسم سیاسی این جریان و همچنین خام اندیشی در قبال تاکتیکهای رژیم آدمکشان اسلامی است. اما هر چه هست٬ قابل جبران است. استانداردهای سیاسی و اخلاقی و پایبندی به حقیقت حکم میکند که این کمیته با پوزش و عذرخواهی رسمی از اعلام این خبر نادرست پایبندی خود را به حقیقت سیاسی در مبارزه علیه رژیم اسلامی نشان دهد. حقیقت گویی و تمام حقیقت را گفتن مهمترین سلاح در مبارزه برای آزادی و برابری و رفاه است.

۴ - تلاش جریانات توده ایستی – اکثریتی برای سوء استفاده از "لغزش" کمیته علیه اعدام در پخش شایعه اعدام قریب الوقوع و آزادی سکینه آشتیابی محمدی و فرزندش یک تلاش ارتجاعی برای سنگ اندازی و ایجاد مانع در مبارزه علیه اعدام و سنگسار و کلا مبارزه انقلابی بر علیه رژیم آدمکشان اسلامی است. این کمپین نشان ذره ای از حقیقت جویی و یا وفاداری این جریانات به استانداردهای بالای ژورنالیسم نیست. یک کمپین سیاسی برای مقابله با رادیکالیسم اپوزیسیون علیه رژیم اسلامی است. این ها جریاناتی هستند که در طول عمر حیات ننگین رژیم اسلامی همواره از جناحی از این رژیم حمایت کرده اند. بعضا در تحکیم سیاسی این رژیم نقش داشته اند. همکاری با ارگانهای امنیتی و سیاسی رژیم اسلامی یکی از اقلام پرونده سیاه سیاسی شان است. کارنامه افتضاحات سیاسی این جریان بر کمتر کسی در جامعه پوشیده است. ما اجازه نخواهیم داد جریانات توده ای – اکثریتی خللی در پیشبرد مبارزه انقلابی علیه سنگسار و اعدام در جامعه ایجاد کنند. نابودی و برچیدن بساط آدمکشی و اعدام رژیم اسلامی در گرو سرنگونی همه جانبه رژیم اسلامی است. و این حکم مردم است.
 
٥ - مبارزه علیه سنگسار و اعدام و در هم شکستن ماشین جنایت و آدمکشی رژیم اسلامی را باید با تمام قوا پیش برد. در این مبارزه تاکید را باید بر بسیج افکار عمومی بشریت متمدن و نیروهای مترقی و آزادیخواه و برابری طلب در سطح جهان گذاشت. هرگونه همسویی و اتکا به اردوی تروریسم دولتی در مقابله با تروریسم اسلامی یک اشتباه سیاسی مهلک است! *