به نقل از: سایت سندیکای کارگران شرکت واحد

انتقال علی اکبر نظری به زندان قزل حصار

علی اکبر نظری به زندان قزل حصار منتقل شد. نظری که طی احضاریه به شعبه دوم ویژه امنیت مراجعه کرده بود بازداشت و بعداز 24 ساعت به زندان قزل حصار منتقل شد. قابل ذکر است آقای مرتضی کمساری یکی دیگر از اعضای سندیکا نیز در چند روز گذشته توسط شعبه دوم بازداشت و در زندان اوین نگهداری می شود. به اظهار آقایان مرتضی کمساری و نظری این بازداشت ها به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت صورت گرفته است.

اخبار تکمیلی متعاقبا" اعلام خواهد شد

11 آذر 1389
علی اکبر نظری بازداشت شد

علی اکبر نظری راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و یکی از اعضای عادی سندیکای کارگران شرکت واحد ، بر اساس احضار تلفنی که از طرف شعبه دوم ویژه امنیت انجام گرفته بود روز دوشنبه به این دادسرا مراجعه و با صدور قرار کفالت 10 میلیون تومانی بازداشت و به قرنطینه زندان اوین منتقل  می شود. آقای  نظری بعد از  بازداشت طی تماس تلفنی که با یکی از همکارانش برقرار می کند از انتقال به زندان اوین و مورد اتهامی جعل عنوان نام می برد .

در حال حاضر 4 نفر از اعضای سندیکا به نام های رضا شهابی، ابراهیم مددی، مرتضی کمساری و علی اکبر نظری در زندان اوین و غلامرضا غلامحسینی در زندان رجایی شهر در بند می باشند .

اخبار تکمیلی متعاقبا" اعلام می شود

9  آذر 1389