کمپین علیه اعدام، مرگ زویا ؟!
ستون آخر، علی جوادی

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمپین گسترده ای را برای برچیدن بساط اعدام و چوبه های دار رژیم اسلامی تحت عنوان "کمپین علیه اعدام- علیه رژیم ۱۰۰۰۰۰ اعدام" در دستور خود قرار داده است. یک اقدام این کمپین دعوت از شخصیتها و سازمانهای مختلف مخالف اعدام و تلاش برای گسترش ابعاد این کمپین و فراتر بردن آن از یک کمپین با ابعاد سازمانی صرف و تبدیل آن به یک کمپین اجتماعی و گسترده است. در این چهارچوب تاکنون نیز پیشرفتهای معینی بدست آورده ایم. دوست عزیزم، اسماعیل نوری علاء، به این دعوت من پاسخی داده است. از نظر من این رفت و برگشت تلاشی برای مقابله با سنت دوری از تحزب کمونیستی است. در نامه ایشان آمده است: 

جناب علی جوادی، با سلام و تجديد عهد. چون نامه را به اسم من نوشته ايد ناگزيرم جواب بدهم؛ هرچند که وقتی نامهء همدردی در مرگ دخترتان را فرستادم خشکه تشکری هم به دستم نرسيد.
من مسلماً با هر نوع وحشيگری قرون وسطائی مخالفم اما عهد کرده ام با تشکيلات و احزاب سياسی که نام و راه و روششان با فکر من نمی خواند در هيچ کاری هم کاسه نشوم.
اينجا جای پرداختن به نقد اين مسائل نيست. کاش علی جوادی ـ يا هر کس ديگری ـ شخصاً به اين کار سترگ اقدام می کرد تا می ديد که چگونه همراهان بسيار می يابد. اما پيوندهای حزبی همه چيز را قربانی مصالح حزبی می کند. از اينکه دعوت يک دوست را رد می کنم متأسفم.
با مهر و دوستی، نوری علا

من دوست دارم از دوست گرامی ام، اسماعیل نوری علا تشکر کنم. راستش از اینکه نتوانستم از ایشان و تک تک کسانیکه در مرگ دختر عزیزم زویا با من ابراز همدردی کردند، شخصا تشکر کنم، از همگان رسما پوزش خواستم. توان احساسی پاسخ دادن به بیش از هزار نامه و ایمیل را واقعا نداشتم، نمیخواستم پاسخهای دست چین شده نیز بدهم. از این رو در اطلاعیه ای از همگان تشکر کردم. اما در اینجا دوست دارم یکبار دیگر از اسماعیل نوری علاء و همه عزیزانی که در این درد عمیق من شریک شدند، هم تشکر کنم و هم پوزش بخواهم.
من تردیدی ندارم که اسماعیل نوری علاء با اعدام و هر نوع وحشیگری قرون وسطایی مخالف است. اما مقابله با مجازات اعدام و کمپینی که به این مناسبت اکنون در جریان است، محدود به حزب ما نیست. درست است که ما در این کمپین پیشقدم بودیم اما این حرکت امروز یک جنبش اجتماعی است. هر جریان و شخصیتی میتواند با ابزارها و ظرف سازمانی خود به این کمپین عمومی بپیوندد. تردیدی نیست که جنبش کمونیسم کارگری و حزب اتحاد کمونیسم کارگری در مبارزه برای آزادیهای بی قید وشرط سیاسی و نقد مذهب و لغو مجازات اعدام و بسیاری عرصه های حقوق مدنی شهروندی همواره پیشقدم بوده است. در یک شرایط نرمال و متعارف سیاسی این تحرک جنبش ما باید باعٽ استقبال مدافعین حقوق مدنی و شهروندی شود و نه بر عکس. اگر شما و یا جریانات دیگر در این مبارزه پیشقدم شده بودید بدون تردید ما در گسترش و پیوستن به آن به خود تردیدی راه نمیدادیم. بر خلاف تصور ارائه شده پیوندها و مصالح حزبی ما عاملی برای محدود کردن فعالیت ما نیست، برعکس حزبیت ما نقطه قدرت جنبش ما و ابزاری برای مادیت بخشیدن به اهداف سیاسی و مطالبات اجتماعی مان است. نوری علاء عزیز من در ظرفیت شخصی هم از شما دعوت میکنم که سهم خودتان را امروز و در ادامه فعالیتهای تاکنونی تان در مبارزه برای لغو مجازات شنیع اعدام و برچیدن بساط اعدامهای اسلامی ایفا کنید. دستتان را میفشارم. هنوز دیر نشده است!
زویای عزیزم اگر زنده بود، علیرغم عدم تعلقش به حزب، مسلما به این کمپین میپیوست. *