۲۵ نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان
را به روز مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم!

روز ۲۵ نوامبر٬ ۴ آذر٬ روز جهانی اعتراض علیه خشونت بر زنان است. خشونت علیه زنان پدیده ای کریه و جهانی است. در هر دقیقه زنی در نقطه ای از این جهان در اثر خشونت سازمانیافته دولتی و شخصی٬ آشنا و غریبه٬ جان خود را از دست میدهد.

خشونت علیه زنان یک ویژگی جهان کنونی است. در بسیاری از جوامع٬ زنان رسما و قانونا از کوچکترین حقوق انسانی و آزادیهای فردی و مدنی بی بهره و محرومند. در کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی عقب افتاده ترند و مذهب و سنت های عقب مانده نقش تعیین کننده ای در سیستم اداری و حکومتی جامعه دارد٬ خشونت و ستم بر زنان اشکال بسیار شنیع و زمختی دارد. قوانین اسلام و بتبع آن وجود خرافات و عقب ماندگی سازمانیافته دولتی٬ خشونتی آشکار را به زنان تحمیل کرده است. در ایران رژیم آپارتاید جنسی از همان ابتدای روی کار آمدنش به مبارزه ای همه جانبه برای عقب راندن زنان در تمامی شئون خانوادگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دست زد. اما از همان ابتدا نیز ما شاهد یک جدال برای حق حیات و زندگی و برابری زن و مرد درمقابله با بربریت اسلامی در جامعه ایران بودیم. در جوامع پیشرفته تر به لطف وجود جنبش های مدافع حقوق زنان و جنبش آزادی و برابری زن و مرد تبعیض علیه زنان عمدتا از حوزه قوانین حذف شده اما کماکان در متن جامعه درجریان است و زنان به اشکال مختلف تحت ستم قرار دارند. خشونت علیه زنان اگر چه یک پدیده تاریخی و نفرت انگیز است اما امروز در متن جوامع مختلف هر روز تولید و باز تولید میشود.

خشونت علیه زنان در بخشهای مختلف جامعه نیز همواره تابعی از خشونت سازمانیافته و نهادینه شده دستگاه دولت علیه زنان است. خشونت علیه زنان و دختران در خانواده نیز ناشی از همین واقعیت کریه است. فرار وسیع دختران و زنان یک واکنش فردی در مقابله با این وضعیت خشن و غیر انسانی٬ یک راه مقابله با خشونت با زنان در جامعه ای است که نیمی از جمعیت خود را به عنوان انسان رسما و قانونا به رسمیت نمی شناسد.

برای مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران و در بخش وسیعی از خاورمیانه زنان و مردم برابری طلب باید با اسلام سیاسی و حکومتهای ارتجاعی و عقب مانده که بر جان و زندگی و هستی شان سایه انداخته است٬ تعیین تکلیف کرد. باید یک بار و برای همیشه دست این جانیان را از زندگی مردم کوتاه نمود. در ایران اسلام زده رهایی و آزادی زنان از این وضعیت حقارت بار بیش از هر چیز در گرو سرنگونی کامل و همه جانبه رژیم اسلامی است. هر گونه بهبودی در زندگی زنان منوط به مقابله ای جدی و تمام عیار با رژیم اسلامی است.

۲۵ نوامبر٬ روز مقابله با خشونت علیه زنان٬ را باید به روز مبارزه علیه رژیم اسلامی که پرچمدار مبارزه علیه زنان است تبدیل کرد.

۲۵ نوامبر٬ روز مقابله با خشونت علیه زنان٬ را باید به روز همبستگی با کبرا رحمانپور٬ شهلا جاهد، سکینه آشتیانی و صدها زن دیگری که در زندانهای جمهوری اسلامی اسیر هستند تبدیل نمود.

مردم آزادیخواه!
روز ۲۵ نوامبر را به روز مبارزه علیه خشونت علیه زنان در همه جا تبدیل نمائید.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی زن

سازمان آزادی زن
١۴ نوامبر ۲۰١۰