اطلاعیه خبری؛ شماره دو
تعدادی از پناهجویان متحصن ایرانی در اربیل (هولیر) عراق به بیمارستان منتقل شدند!
وضعیت بحرانی پناهجویان در سی و ششمین روز تحصن شان!

 

بنا بر اخبار رسیده به دبیرخانه سراسری "دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری"، اوضاع تحصن پناهجویان ایرانی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اربیل عراق، بسیار وخیم است. بسیاری از این متحصنین از جمله یک زن حامله و یک کودک دوساله، به دلیل عفونت شدید به بیمارستان منتقل شده اند. محمد قمری طبسی از مسئولین این تحصن میگوید: "چادرمان سوراخ است، سرما امان مان را بریده، مقر سازمان ملل متحد (محل تحصن) در یک بیابان قرار دارد، تاریک و بدون آب و هیچگونه امکانات اولیه، روزها کار ما شده کنار جاده نشستن و ماشینها را نظاره کردن و شبها هم در چادرهای سرد و تاریک و پاره میخوابیم".
امروز سی و ششمین روز تحصن این پناهجویان است. این در حالی است که سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کوچکترین توجهی به این پناهجویان و خواسته های آنان نکرده است. امکان دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و دارو نیز تبدیل به یک معضل اساسی شده است. تمسخر و بی حرمتی برخی از رهگذران نیز بر درد این پناهجویان می افزاید. متحصنین، از بیماریهای عفونی رنج میبرند و کودکان از حداقل امکانات بهداشتی محرومند و تمام این واقعیات در چند متری دفتر سازمان ملل و در مقابل دید مسئولین آن رخ میدهد.
پناهجویان ایرانی متحصن در کردستان عراق به حمایتهای فوری نیازمندند. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تمامی پناهجویان و ساکنین شهر اربیل عراق را فرا میخواند تا با حضور در محل تحصن، به هر طریق ممکن به فریاد این پناهجویان برسند. ما همچنان کلیه سازمانها، احزاب، نهادها، رسانه ها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان در کردستان عراق و دیگر نقاط جهان را به حمایت از این تحصن و اعتراض به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فرا میخوانیم.

 


آدرسهای تماس با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر اربیل – عراق :


lynchc@unhcr.org      Mr.Charles Lynch  
 elhajj@unhcr.org        Ms Darine El hajj    Erbil  --   Protection Officer
Mob (  +964 750 7922981  )
Landline (+964 66 2250961/2/3/4/5 - Ext: 2866)
abdullah@unhcr.org   Mr. Hawre Abdollah  erbil   00964 750 4455829  
salihb@unhcr.org    Ms.Bayan Salih  erbil           00964 750 4523501  
baban@unhcr.org     Ms Lana Baban  Amman
kashour@unhcr.org   Ms.Maha Kashour
ennis@unhcr.org        Carolyn Ennis
شماره تلفن تماس با پناجویان متحصن:
009647705490945


دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
26 اکتبر 2010