"دغدغه زندگی کارگران"
یا استیصال دولت سرمایه داران
پدرام  نو اندیش

این روزها "دغدغه زندگی کارگران و توده های پا برهنه"، خاطر نا مبارک آیت الله های مفتخور را  آزرده ساخته است. فقر و فلاکت طبقه کارگر و توده های پابرهنه توسط سرمایه داران و دولتشان چنان گسترش یافته که کودن ترین بخش دولت سرمایه داران جمهوری اسلامی را نیز به تکاپو انداخته است .

بحث حذف یارانه کالاهایی که مستقیما به زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکش ارتباط دارد و منجر و به تشدید فقر و فلاکت آنها می شود٬ بی تردید مقاومت و اعتراضات وسیع تری از سوی طبقه کارگر   را به دنبال خواهد آورد. همين دورنما موجب شده که انواع قاتلین و سرکوبگران حکومتى٬ خطر شورش و عصیان گسترده گرسنگان را احساس کرده و به نوعی آن را بر زبان رانده و به شرکاى حکومتى شان هشدار دهند.

در هفته گذشته آخوند مکارم شیرازی، ریا کارانه از تناقض آمارهای ارائه شده در نرخ تورم سخن به میان آورد و آخوند کپک زده دیگری به نام امینی در خطبه های ترویج جهل و خرافه جمعه این هفته در قم، شیادانه داد سخن از افزايش بیکاری داده است. این آخوند که خود نیر از سرمایه داران نو کیسه اسلامی است٬ در عین حال اعلام می کند که دولت از حل مشکل بیکاری درمانده است .او در همان مکان خرافه پراکنی نماز جمعه قم شیادانه ادامه می دهد که بیکارهای زیادی به سراغش می آیند تا وی به مسئولین توصیه کند که برای آنها کاری پیدا شود اما مسئولین مشکل دارند و حرف او در آنها تاثیر ندارد! همينطور محمد رضا تابش نماینده مجلس رژيم اسلامى افزایش نرخ بیکاری در جامعه را مشهود دانسته و این افزایش را تا بیست درصد دور از ذهن نمی داند .هر چند وی تزویر دولت را خود نیز مزورانه بر ملا کرده و عنوان می کند که جناح مقابل در تعریف کار دست برده و کسی را که دو ساعت کار در هفته انجام دهد شاغل بوده و بیکار محسوب نمی گردد.
 
آخوند امینی به موج گسترده اخراج کارگران و باز خریدی کارمندان اشاره کرده است. مرتضی تمدن استاندار تهران که خود را مجرب در سرکوب های اخیر می داند، و گویی شب و روز خاطرش از اعتراضات و خیزشی که با حذف یارانه ها رخ خواهد داد برآشفته است، اعلام می کند حذف یارانه ها هیچ تبعات امنیتی را به دنبال نخواهد داشت. او ميگويد اگر با سهمیه بندی بنزین اتفاقی افتاد این بار هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و به هم پالکی هایش در حکومت اطمینان ميدهد که هیچ تهدید امنیتی را احساس نمی کند. البته این مزدور سرمایه خیلی دلش می خواهد هیچ اعتراضی و هیچ شورشی به دنبال این غارت گری از سوی کارگران و توده های گرسنه صورت نگیرد . ولی آخوند جنایت کار جنتی این را به خوبی می داند که قدرت بی همتای اعتراضات کارگران چگونه می تواند بساط دولت سرمایه داریشان را به زیر کشیده و آنها را سرنگون سازد. او اعلام میکند در بحث حذف یارانه ها خدا می بایست کمکشان کند تا به سلامت جان سالم بدر برند. احمد جنتی آشکارا توده های گرسنه را به ریاضت بیشتر (شما بخوانید سو تغذيه و فقر و فلاکت شديد) وعده داده است و دست به دامان خدای جنایت پیشه تر از خودش می شود .هر چند منظور این قاتل سرمایه دار از کمک خدا، همان ماشین سرکوب و اعدام است که سی و یک سال است که به قتل و کشتار کارگران و پابرهنگان ادامه داده است .

سخنان این جماعت ريز و درشت حکومتى٬ در عین ریا کاری٬ حاوی ترس رو به تزاید آنان از گسترش اعتراضات و امکان شورش های خیابانی گرسنگان است .دولت سرمایه داران با حذف یارانه ها رسما وارد کشتار تدريجى و سازمان یافته کارگران و میلیون ها زن و کودک میشود .از اول مه رسما زندگی سراسر درد و رنج طبقه کارگر ایران اعم از شاغل، بیکار، بازنشسته، قطع عضو شده بر اثر "سوانح کار"، زنان و کودکان بی سرپرست و ... مورد تعرض هر چه بیشتر و غارت وسیعتر توسط دولت سرمایه داران قرار میگیرد .رسانه های حکومتی از مدتها پیش افزایش قیمتها را تحت عناوین "سناریوهای قیمت" به همدیگر نوید داده و شراکت خود را در این کشتار بی رحمانه تهی دستان به نمایش گذارده اند .

اعتصاب طبقه کارگر آن عاملی است که دولت سرمایه داران را به وحشت انداخته است. این وحشت را می توان در صحبت های یکایک این قاتلین شنید . به درستی طبقه کارگر خواهان پایان بخشیدن به حذف سوبسيدها و تامين وسيع آن از طرف دولت است. طبقه کارگر برای رهایی خود و کل جامعه راهى جز سرنگونی نظام سرمايه دارى و دولت اسلامى اش ندارد. گريبان این جنايتکاران را بايد سر بزنگاه حذف یارانه ها گرفت و رها نکرد. واقعیت زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکش نشان ميدهد که طبقه کارگر و توده های پا برهنه و ارتش بیکاران در اعتراضات خود، چیزی برای از دست دادن به جز زنجیر های اسارت و بردگی ندارند . مرگ بر سرمايه دارى! *