خانم رهنورد کدام آیات؟ کدام شواهد تاریخی؟
در جواب زهرا رهنورد در خصوص قوانین اصلاح خانواده
روزبه بیات

اخیرأ با تصویب لایحه ارتجاعی و لمپنی اسلامی مبنی بر حمایت از خانواده توسط مجلس سرمایه داری اسلامی٬ خیلی از مرتجعین اسلامی را برای آینده اسلام نگران کرده و بر خود میپیچند. زهرا رهنورد یکی از این مرتجعین است که این روزها به این طرف و آن طرف سر میکشد و میخواهد به اصطلاح خودش تمام جنایتهایی که تاکنون اسلام ناب محمدیش و خط امامیش بر سر مردم و خصوصا زنان اعمال داشته است را توجیه کند و به گردن سردمداران بیندازد. تازگی بعد از تصویب لایحه ارتجاعی قانون خانواده٬ در نامه ای خطاب به مجلس چنین مینویسد: "این لایحه متاسفانه برچسب اسلامی خورده و در ادامه می گوید در دولت نهم و دهم با چه استنادی مواد ٢٥؛٢٤؛٢٢ و بند ٦ ماده ٥٥ در لایحه حمایت خانواده گنجانده شده است؟ و ميفرمايند: روح آیات قران و هم شواهد تاریخی حاکی از آن هست که آیات مرتبط به چند همسری ناظر به زمانه ایست که حرم سراهای شهوترانها٬ حاکمان و طبقات  مرفه بیداد میکرد و آیات فوق برای مهار چند همسری است نه توصیه و حکم چند همسری وسایر خوش گذرانیهای مرتبط".

زهرا رهنورد کمر بندش را سفت کرده که از اسلام ناب و قوانین ارتجاعیش دفاع کند و آنرا "رحمان٬ معصوم و حامی انسان" نشان دهد. اما نمی دانم خانم رهنورد که برای دفاع از این قوانین ارتجاعی و برای دفاع از آن بخود ميپيچد٬ با شواهد تاریخی جنایتهای اسلام چه خواهد کرد و چگونه بر آنها سر پوش خواهد گذاشت؟

خانوم رهنورد! از زمان روی کار آمدن رژیم وحشى و ضد زن اسلامى تان که انقلاب آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران را سرکوب کرد٬ از زمانی که اوباشان خط امامی و انجمنهای امام زمانیتان  حملات خود را به مردم آزادیخواه و خصوصا زنان آغاز کرد و سایه شوم اسلام سیاسی بر جان و مال مردم حاکم شد٬ برای مردم ایران خصوصا زنان بجز فقر٬ تحقیر٬ بی خانمانی٬ توهین و تجاوز از اسلام نابتان چیز دیگری عاید نشده است. اين ديگر وقاحت ميخواهد که سياه را سفيد و سفيد را سياه جلو دهيد. شما میخواهید با زیرکی تمام تبعيض های فاحش اسلامتان را که ١٤٠٠ سال است در حق زنان روا داشته نه به خود اسلام بلکه به اين شخص و آن شخص نسبت دهی! باید متذکر شوم که تلاش بيوده نکنيد٬ مردم آزادیخواه و برابری طلب٬ طبقه کارگر ایران و خصوصا زنان خوب می دانند که اسلام منشاء و سرچشمه تمام این ستم ها و جنايت هاست.

قانونهای لایحه ارتجاعی خانواده و کل قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی از همان قرآن و اسلام محمدى و نهج البلاغه امام علی تان گرفته شده و تمام این قوانین متکی بر استثمار و آپارتاید جنسی و توجیه کردن و قانونی کردن عشرت کده ها و حرم سراهای پیغمبرتان و امامانتان و هم اکنون نیز سردمداران و شکنجه گران جمهوری اسلامیتان است که ادامه دهندگان همان اسلام محمد هستند. حکومت شما اگر ميتوانست ايران را افغانستان طالبان ميکرد. اين زور زنان و آزاديخواهان و وصله ناجور بودن اسلام به جامعه ايران بود که تا همين حد با اجراى اين قوانين ترمز زده است.

فاکتهایی که در زیر می آورم تائیدی بر قوانین به اصطلاح اصلاح خانواده که تماما از قوانین ضد زن اسلام گرفته شده است .

زنان کشتزار شمایند برای کشت به آنها نزدیک شوید. هرگاه مباشرت آنان خواهید و برای ثواب ابدی چیزی پیش فرستید و از الله بترسید و بدانید که نزد او خواهید رفت. {سوره بقره آیه 223 }
 
مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است. بواسطه آن برتری که الله بعضی را بر بعضی مقرر داشته و .... زنانیکه از مخالفت و نافرمانی آنها بیمناکید باید نخست پند دهید و از خوابگاهشان دوری جویید در صورت نافرمانی آنها را به زدن تنبیه کنید. {سوره نساء آیه 34 }
 
ای پیغمبر ما زنانی را که مهرشان را ادا کردی بر تو حلال کردیم و کنیزانی که به غنیمت خدا تو را نصیب کرد و ملک تو شد و نیز دختران عمه و دختران خالو و دختران خاله آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند و نیز زن مومنه ای که خود را به رسول بی شرط و مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد، که این حکم مخصوص تو است و نه مومنان که ما حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی مومنان را بعلم خود بیان کردیم، این زنان را همه بر تو حلال کردیم بدین سبب بود که بر وجود تو در امر نکاح هیچ حرجی و زحمتی نباشد. {سوره احزا ب آیه 50 }
 
تو ای رسول هر یک از زنانت را که خواهی دوستش موخردار و هر که را خواهی به خود بپذیر هم آن را که از خود راندی اگرش خواندن باز بر تو باکی نیست، این بهر و شادمانی دل و روشنی دیده آنهاست و هرگز هیچیک باید محزون نباشند بلکه به آنچه ایشان را عطا کردی همیشه خشنود باشند....{ سوره احزاب آیه 51 }
 
امید است که اگر پیغمبر شما را طلاق دهد الله زنان بهتر از شما به جایتان با او همسر کند. مسلم،مومن،مطیع، پرهیز کار مهاجر و انصار، بیوه یا باکره. {سوره تحریم آیه 5 }

زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است چنانچه شوهران بر زنان لیکن مردان را بر زنان فزونی و برتری است ..... آیه 281 سوره بقره :
.....
اگر مدیون سفیه و فقیر است و صلاحیت امضا ندارد ولی او به عدل و درستی امضا کند و دو تن از مردان را به گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند... (توجه کنید که حتی گواهی دادن زنان مشروط بر این است که دو مرد یافت نشود)
آیه 2 سوره نساء

اگر بترسید که مبادا در باره یتیمان مراعات عدل و داد کنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود آرید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است. دو یا سه یا 4
آیه 10 سوره نساء

حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند
آیه 11 سوره نساء

سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتی که آنان را فرزند نباشد.... و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است
آیه 18 سوره نسا

ای اهل ایمان برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و به جبر به میراث گیرید (یعنی اگر اکراهی در کار نبود آنان را نظیر یک کالا می توانید به ارث ببرید)
آیه 34 سوره نسا

 

خانم رهنورد٬ اینها فقط گوشه اى از آیاتی بودند که درباره "ارج و قرب زنان" در قرآن وجود دارد. کتابهاى ديگر و احاديت بجاى خود. تمام بند بند آیات قران و احادیث اعمه اطهارتان ضد زن می باشد. مگر نه اینکه امام اولتان علی میگوید هرگز با زنان مشورت نکنید. زنان پیش از اسلام منزلتی بیشتر از پس از اسلام داشتند. پس گناه را به گردن این آخوندها و دولت نهم و دهم نیندازید که آنها کاری به جز پیروی از دستورات قرآن نمی کنند. و به پیروی از همین قوانین الهی است این قوانین ضد زن اصلاح خانواده تصویب شده است و به پیروی از همین قوانین الهی است که سه دهه ستم بر مردم ایران خصوصا زنان اعمال می شود.

زهرا رهنورد و دیگر جماعت اسلام دگرانديش خمينى چى و نیروهای نان به نرخ روز خور و ناسیونالیستهای پرو غرب که برای ادامه استثمار جامعه احتیاج به دستگاه مذهب و آخوند دارند٬ این را خوب بدانند که ما و مردم نميگذاريم اين بساى مفتخورى و جنايت سرپا بماند. جنبش کمونيسم کارگرى هر نقطه سازشى را درهم ميشکند و تا برقراری یک دنیای آزاد٬ برابر٬ بدون جهل و خرافه و برقراری یک دنیای شایسته انسان به مبارزه خود ادامه خواهد داد . *