کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران !
پافشارى بر طلب حقوق يعنى اخراج

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 135 نفر از کارکنان و نیروهای بخش خدماتی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران با وجود اعتراض و پی گیریهای مکرر تاکنونی خود موفق به دریافت دستمزدهای تیر ماه و مبالغ اضافه کاری 2 ماه گذشته خود نشده اند.

این نیروهای خدماتی زحمتکش در مراجعاتی که به اداره آموزش و پرورش برای نقد شدن دستمزدهایشان داشته اند چیزی جز جوابهای سر بالا نشنیده اند و آخر سر مسئولین آموزش و پرورش این کارکنان زحمتکش را که خواهان دریافت فوری دستمزدهایشان هستند تهدید نموده اند که در صورت پافشاری بر خواسته هایشان از کار اخراج خواهند شد .

نیروهای خدماتی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران بیش از 135 نفرند با قراردادهای یکطرفه و سفید امضا و دستمزدهای 300 هزار تومانی که دستمزدهای ناچیزشان همیشه با انواع کار شکنی و تاخیر پرداخت میشود .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ مرداد ١۳۸۹ – ١٠ اوت ۲۰١۰