18 تیر روز مبارزه علیه رژیم اسلامی
صادق امیرمحمدی

امروز در ایران با جامعه ای روبرو هستیم که در آن خطوط و صف بندی های سیاسی به مراتب روشن تر و شفاف تر از قبل است. جناحهای مرتجع رژیم، بورژوازی و تمام اعوان و انصارش مستاصلانه از پاسخ به خواست های مردم عاجزند. امروز خواستهای واقعی مردم در متن جنبش های اجتماعی جامعه بازتاب می یابد.  طبقه کارگر و جنبش اعتراضی ضد سرمایه داری حرکت چشمگیری داشته اند.
جنبش معترض دانشجویی همگام با جنبش سرنگونی مردم، پرچم آزادی، برابری طلبی و عدالت خواهی را برافراشته و به جنگ با نظام ظلم و بردگی و رژیم جنایتکار اسلامی بلند شده است. جنبش دانشجویی کمونیست برای از بین بردن تفاوتهای طبقاتی و فرهنگ مرتجع مسلط طبقه ی حاکم به پا خواسته و تا سرنگونی رژیم از پا نمی نشیند. 18 تیر امسال باید همه با هم سرکوب و اختناق، فقر و فلاکت، تبعیض و بیحقوقی، زن ستیزی و  آپارتاید جنسی و تحریم اقتصادی را نفی کنیم و خواهان آزادی، برابری، رفاه و آزادی بی قید و شرط  کلیه ی زندانیان سیاسی شویم. این روز، روز آزادیخواهان است.
طی سال گذشته تلاش سیاسی و اجتماعی علیه جمهوری اسلامی هویت روشنتری یافته است. جنبش آزادی زن با قدرت ابراز وجود کرده است. مردم ارزش های اسلامی را به سخره گرفته اند. نسل جدید ضدیت خود را با اسلام و رژیم اسلامی ابراز کرده است. اعتراض علیه فقر و فلاکتی که رژیم اسلامی به جامعه تحمیل کرده در مبارزات و اعتصابات کارگری برجسته شده است.
یک حرکت سازمان یافته در این روز می تواند ضربه ای کاری به رژیم جنایتکار اسلامی وارد سازد. 18 تیر امسال باید این پیام را مقابل مردم قرار دهد که تحقق خواست های عمیق و واقعی مردم، آزادی، برابری و رفاه،  نه در پی تلاش های نیروهای راست، اصلاح طلبان حکومتی و ناسیونالیسم پرو غرب، بلکه با پیروزی یک انقلاب کارگری و برقراری یک جمهوری سوسیالیستی امکان پذیر است.
جنبش دانشجویی معترض و رادیکال مخالف جداسازی و آپارتاید جنسی و ایجاد فضای پلیسی و نظامی در دانشگاه است. آنها خواهان آزادی بی قید و شرط بیان، آزادی فوری دستگیرشدگان و تمامی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام هستند. این جنبش مدافع جنبش کارگری و اهداف برابری طلبانه ی آن و جنبش آزادی زن است و باید در مقابل هر نوع سیاست ناسیونالیستی و راست بایستد.
اعتراضات دانشجویی همواره نقش مهمی در تغییر فضای سیاسی جامعه داشته است. این اعتراضات، گوشه ای از اعتراضات مردمی است که برای یک زندگی انسانی، آزادی، برابری و رفاه مبارزه می کند. این اعتراضات بخشی از مبارزات توده ای مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی و تحقق یک دنیای بهتر، یک جامعه آزاد، برابر و مرفه است. بکوشیم این روز را به روزی تاریخی بدل کنیم.