شبح ماركس بر سر نظام سرمایه داری در پرواز است !
صف آرائی انسانیت آزادیخواه و برابری طلب در مقابل كنفرانس       G20
تورنتو- كانادا
محمود احمدى

 روزهای ۲۵ تا ۲۷ ژوئن، سران ۲٠ كشور صنعتی در تورنتو گرد هم آمدند تا سیاستهای اقتصادی جهان سرمایه داری را هماهنگ كنند. امسال كنفرانس G20 در شرایط متفاوتى از سالهاى گذشته برگزار شد. دول بورژوائى كه وعده ميدادند بزرگترين بحران نظام سرمایه داری جهانی بعد از جنگ جهانى دوم را از سر گذرانده اند٬ با موج جديد بحران اقتصادى در يونان٬ تايلند٬ اسپانيا٬ پرتقال٬ انگلستان و مجارستان روبرو شده اند. درست در شرایطی که مبلغین و مدافعین سرمایه داری مدعی بودند که خطر بحران سرمایه داری را از سر گذرانده اند و سرمایه داری یکبار دیگر موفق به حل و تخفیف بحران جهانی خود شده است٬ تناقضات خرد کننده و ذاتی نظام سرمایه داری از گوشه دیگری از اروپا و آسيا سر بلند کرد. در چنين شرايطى سران ۲٠ كشور دمکراسى در پشت حصارهاى آهنين و ديوارهاى بتونى و با در خدمت گرفتن ۲۰۰۰۰ پليس و هزينه بيش از يك ميليادر دلار و نظامى كردن و پليسى كردن تورنتو كانادا٬ جمع شدند تا دور جديدى از تعرض به معيشت كارگران و زحمتكشان را در دستور قرار داده و هماهنگ كنند.

نتيجه كنفرانس از قبل معلوم بود. سازماندهى جهانى سرمايه و دول سرمايه دارى براى دور جديدى از استثمار وحشيانه مردم زحمتكش! تشديد استثمار و كاهش سهم طبقه كارگر و مردم زحمتكش از ثروت جامعه! گسترش بيكارى٬ فقر٬ خانه خرابى مردم به قيمت حذف خدمات اجتماعی و رفاهی٬ كاهش دستمزها و درهم كوبيدن اعتراضات و مقاومت كارگران در مقابل تعرض دول سرمايه دارى به سطح معيشت و زندگيشان!

 اما همانطور كه تاكنون كارگران و مردم زحمتكش اعتراضات وسيع و گسترده اى را درمقياس جهانى درمقابل هجوم وحشیانه سرمایه داران و حكومتهای آنان به معیشت و زندگی خویش سازمان داده اند٬ كارگران، جوانان، دانشجويان، نيروهاى سوسياليست و چپ، و صدها سازمان و تشكلات مدافع حقوق پناهندگان، زنان، عليه فقر، محيط زيست، در تورنتو كانادا به مصاف كنفرانس G20 رفتند و يكى از بزرگترين تظاهراتهاى تاريخ كانادا را سازمان دادند. شهر تورنتو در روزهاى ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ ژوئن شاهد تظاهرات دهها هزار نفره و ميليتانت مردم معترض به نظام سرمايه دارى و دولتهاى نوکر و کارگزار سرمايه بود. بيش از ۵۰۰۰۰ نفر دراين تظاهراتها شركت كردند. ۲۰۰۰۰ پليس ضد شورش با خدمت گرفتن تمامى امكانات سركوب و نظامى كردن شهر به مصاف مردم رفتند. اما نتوانستند صف انسانیت مترقی، صف كارگر٬ صف سوسیالیسم و جبهه آزادیخواهی را خفه كنند. اين صف اعتراض خود را به آينده تاريکى كه جهان سرمايه برايش تدارك ديده است با صداى بلند و رسا اعلام كرد و نشان داد كه تشنه برابرى و خواهان دنيايى فارغ از مناسبات مبتنی بر بیعدالتی، فقر و بیحقوقی است.
 
از يك هفته قبل از آغاز كنفرانس G20 شهر تورنتو به حالت نيمه تعطيل در آمده بود. شبانه و بدون اطلاع مردم، پارلمان ايالتى اونتاريو قانونى را به تصويب رساند كه بتوانند مردمى را كه نزديك محل كنفرانس در رفت و آمد هستند تفتيش كنند و در صورت ارائه ندادن كارت شناسايى بازداشت نمايند. در شرايطى که بسيارى محتاج نان شب هستند ۲۰۰۰۰ پليس ضد شورش و امنيتى را براى مقابله با تظاهر كنندگان بسيج كردند و بيش از يك ميليادر دلار براى "امنيت" و انتظامات كنفرانس هزينه كردند. فضاى شهر را براى بيش از ۱۰ روز ميليتاريزه و ڀليسى كردند تا با ايجاد جو وحشت و ارعاب مانع از حضور گسترده و وسيع مردم در اعتراضات شوند. اما نتوانستند. در روز جمعه ۲۵ ژوئن، بيش از ۵۰۰۰ تظاهر كننده به خيابانها آمدند و در خيابانهاى مركزى شهر با شعارهاى راديكال بر عليه كنفرانس G20 تظاهرات کردند. شعارها و بنرهاى "دموكراسى اين است"٬ "خيابان مال ماست"٬ "ڀليس فاشسيت"٬ "حكومت ڀليسى" و غيره از شعارهايى بود كه مردم با خود حمل ميكردند و فرياد ميزدند. پليس وحشيانه و هراسان مانع از ادامه راهپيمايى تظاهر كنندگان به طرف محل كنفرانس شد و تظاهر كنندگان مجبور شدند كه به محل اوليه شروع تظاهرات برگردند. جمعيت زيادى از مردم در پارك چادر زدند و شب را در آنجا سر كردند تا خود را براى تظاهرات روز شنبه  ۲۶ ژوئن آماده كنند.

شنبه  ۲۶ ژوئن، با وجود باران شديد تورنتو شاهد راهپيمايى و تظاهرات با شكوه ۳۰۰۰۰ نفر بر عليه كنفرانس   G20 بود. در اين روز بيش از چندين ماشين پليس به آتش كشيده شد. ڀليس به تظاهر كنندگان حمله كرد و بيش از ۷۰۰ نفر از معترضين را دستگير كرد. تا روز دوشنبه ۲۸ ژوئن تعداد دستگير شدگان به ۱۰۰۰ نفر رسيد. پليس وحشيانه دستگير شدگان را چندين ساعت در زير باران نگه داشته تا به بازداشتگاه موقتى كه براى زندانيان اين اعتراضات و براى اين منظور اجاره كرده بودند منتقل نمايند. دراين روزها بار ديگر ماسك دموكراسى به كنارى زده شد. حقوق شهروندى، آزادى اعتراض و اجتماع، حق داشتن وكيل، و ممنوعيت آزار و اذيت زندانى به بايگانى سپرده شد. ۴۰ تا ۵۰ نفر را بدون در اختيار گذاشتن كوچكترين امكانات بهداشتى و غذا و آب و دستشويى در يك سلول مى انداختند! دستگير شدگان زن را تهديد ميكردند كه مورد تجاوز دستجمعى قرار خواهند گرفت! در مهد دموكراسى، دولت سرمايه نشان ميداد كه با كوچكترين تعرض مردم، چهره كريه و وحشى اش نمايان ميشود. معلوم شد تفاوت ديكتاتورى و دموكراسى٬ آنجا که پاى منفعت سرمايه در ميان است٬ دكانى بيش براى تحميق و سركوب مردم نيست.

كمونيستها و احزاب كمونيستى با شعارها و بنرهاى ضد سرمايه دارى و زنده باد سوسياليسم حضور چشمگيرى در اين اعتراضات داشتند. حزب اتحاد كمونيسم كارگرى با شعار "مرگ بر سرمايه دارى و زنده باد سوسياليسم" و با عكس بزرگ ماركس در اعتراضات بر عليه كنفرانس G20 حضور فعالانه و چشمگيرى داشت. بنر ماركس مورد توجه بسيار وسيع شركت كنندگان در اين اعتراضات و رسانه ها قرار گرفت. جمع زيادى از مردم از بنر ماركس عكس ميگرفتند و تعدادى نيز در طول اين تظاهراتها بنر را در دست گرفته و در تظاهرات حمل ميكردند. بيش از ۱۰ رسانه از كانادا، آمريكا، روسيه٬ و همينطور بخش فارسى بى بى سى در مورد كنفرانس   G20 و شعارهاى "مرگ بر سرمايه دارى و زنده باد سوسياليسم" و پوستر ماركس با كادرهاى حزب مصاحبه كردند. افراد و سازمانهاى ديگر فیلم شعارهاى محکم ضد سرمايه دارى و زنده باد سوسياليسم که توسط کادرهای حزب داده می شد و بنر حزب با عکس ماركس را در فيلمهاى يوتيوب خود گذاشتند كه يكى از اين فيلمهاى يوتيوب تا کنون ۴۰۰۰۰بیننده داشته است.

اعتراضات مردم به كنفرانس G20 يکبار دیگر حقانیت مارکس و روایت منصور حکمت از نقد نظام اقتصادی و عملکرد نهادها و دولتهای سرمایه داری را نشان داد. مارکس بعنوان تنها راه نجات از جهنمى كه سرمايه براى مردم بوجود آورده است بار دیگر به جلوی صحنه آمده است. مردم جستجوگر پاسخ خود را در نقد مارکس از نظام سرمایه داری موجود پیدا میکنند. واقعیات امروز بیش از هر زمان دیگری بر صحت حقانیت تبئين و انتقاد مارکسیستی از این جامعه تاکید میکند. اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که جهان نیازمند راه حل دیگری است؛ یک راه حل سوسیالیستی!  امروز مردم بیش از هر زمان دیگری می بينند که این ادعا که نظام سرمایه داری بهترین نظام اقتصادی و سياسى است، بزرگترین دروغ تاریخ کنونی است! میتوان به مردم نشان داد که نظام دیگری و دنياى ديگرى ممکن است! نظامی که در آن، هدف فعالیت اقتصادی نه تولید برای سود و انباشت سرمایه بلکه رفع نیازمندیهای گسترده مردم و رفاه هر چه بیشتر همه انسانها است؛ يک نظام سوسياليستى !

زنده باد سوسياليسم !
زنده باد منصور حكمت !

۲۹ ژوئن