عذر بدتر از گناه
پیرامون "توضیح" حزب اکس مسلم در باره تظاهرات مشترک این جریان و سلطنت طلبان!
محمود احمدی

با انتشار ویدئوکلیپی از تظاهرات مشترک حزب اکس مسلم و یک جریان سلطنت طلب ما شاهد واکنشهای اعتراضی متعددی از جانب ما و جریاناتی بودیم که سیاست سازش و همکاری با جریانات راست و ارتجاعی را برای امر آزادی و سوسیالیسم مضر و مخرب میدانند. این اعتراضات این حزب را وادار کرد به سرعت واحد انگلیس حزبشان را برای جلوگیری از بی آبرویی و افتضاح سیاسی کنونی شان٬ که محصول سیاستهای مستقیم رهبری این حزب است٬ به جلو بیندازند تا جلوی این آبرو ریزی را سد کنند. اما استدلالاتشان "عذر بدتر از گناه" است. به هر خس و خاشاک و تحریفی متوسل شده اند تا جلوی این اسکاندال سیاسی را بگیرند.
میگویند: این تظاهرات توسط واحد حزبی شان فراخوان داده نشده است٬ بلکه توسط جریان "ایران سولیدارتی" و "یک قانون برای همه" فراخوان داده شده است. ظاهرا فراموش کرده اند که اعلام کنند که این "جریانات" جملگی از تشکلات جانبی این جریان هستند. میکوشند ریاکارانه وانمود کنند که گویی سلطنت طلبان با علم و کتل شان به صفوف این جریان و فراخوانشان در سی خرداد پیوسته اند. هیچ همکاری ای صورت نگرفته است. هیچ اتحادی در میان نبوده است. و اگر هم همکاریی صورت گرفته است٬ میان جریانات جانبی این جریان و سلطنت طلبان بوده است و از قرار ایرادی هم ندارد. اما ظاهرا فراموش کرده اند که اعلام کنند٬ که آن لحظاتی از ویدئوکلیپ که نشاندهنده دست زدن و هورا کشیدن جریانات سلطنت طلب برای حضور چند تن از اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی این حزب در این تجمع است را "ادیت" و یا "تقبیح" کنند! اما اگر همه این ادعاها را بپذیریم٬ تظاهرات مشترک استکهلم را چگونه میتوانند "توجیه" کنند؟ تظاهرات یوتوبوری را چگونه "توجیه" می کنند؟
میگویند: این فیلم تنها یک جنبه از تظاهرات را بیان میکند. مونتاژ شده است٬ سرود و شعارهای سلطنت طلبان مونتاژ شده است. پس از تظاهرات بر این ویدئو قرار داده شده است. میگویند: معترضین حرف یک جریان سلطنت طلب برایشان "حجت" شده است. و از قرار فراموش کرده اند که لبهای افراد شعار دهنده از پشت بلندگو را هم "انکار" کنند. از قرار فراموش کرده اند که زمانی که بلندگوها دست به دست میشود٬ و جریان سلطنت طلب شعارهای ارتجاعی خود را فریاد میزنند را "جعلی" قلمداد کنند. و از قرار ما باید حقیقت غیر قابل انکار روبروی خودمان را ندیده بگیریم٬ شعور بیننده و چشمهایش را ملاک قرار ندهیم٬ بلکه تحریفات و دروغپردازیهای این جریان را ملاک قرار دهیم. گویا اسناد زنده ملاک نیستند٬ بلکه ادعاهای این جریان راست غیر سنتی ملاک است. و اما یک سئوال: آیا شعارهای "جمهوری سوسیالیستی"٬ "آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری" و "زنده باد سوسیالیسم" هم توسط جریانات سلطنت طلب از ویدئو "ادیت" شده بود؟ یا "تصادفی" و بر اساس رهنمودهای لیدرشان آن شعارهای را در خانه جا گذاشته بودند؟ کدامیک؟
میگویند: کسانی که با دیدن جریانات مختلف و با پرچمهای سیاسی شان فکر میکنند که مرزهای طبقاتی شان مخدوش شده است باید فکری به حال این مرزها بکنند. اینهم تلاشی مذبوحانه دیگر برای توجیه سیاست سازش کاری شان با جریانات سلطنت طلب و سبز است. مساله این نیست که مثلا چرا افراد مختلف اپوزیسیون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی با پرچمهای متفاوتشان حضور دارند. مساله بر سر نفس همکاری و سازش و اتحاد میان این جریانات است. مساله حتی در قاطی شدن صفهای جریانات اپوزیسیون در یک اکسیون اعتراضی در مقابله با رژیم اسلامی نیست. مساله در اتحاد عمل و تظاهرات مشترک میان این جریانات است. مساله این است که این جریانات در یک برنامه از پیش سازمان داده شده به صفوف این جریانات راست پیوسته اند.
در انگلستان همین سیاست را دنبال کردند٬ در استکهلم این سیاست را دنبال کردند٬ در شهرهای دیگر هم همین سیاستشان بود. مساله در قباحت سیاستی است که بجای تفکیک صفوف جنبشهای اجتماعی و دعوت مردم به صفوف آزادیخواهی و سوسیالیسم٬ این جریان خود داوطلبانه به صفوف راست در اپوزیسیون پیوسته است. دیدن این ویدئو کلیپ جای هیچگونه تردیدی نمیگذارد که این جریان نئوراست آگاهانه و بر مبنای رهنمودهای رهبری شان بعد از پلنوم ۳۴ رسما به صف این جریانات پیوسته اند. بیهوده میکوشند ما و دیگر منتقدین این سیاست ارتجاعی شان را محکوم کنند. ما مقصر نیستیم٬ این افتضاح محصول آشکار سیاست رهبری حزبشان است.
میگویند: حزب اکس مسلم برای "برقراری جامعه ای میکوشد که  همه جریانات از سطلنت طلبان گرفته تا چپ های سنتی و حتی فرقه های ایدئولوژیک بتوانند آزادانه فعالیت کنند و حرف خودشان را بزنند." حتی فرقه های ایدئولوژیک! عجب پایبندی عمیقی به آزادی بی قید و شرط بیان! باید بر این بخش از افاضاتشان مکثی کرد. "فرقه ایدئولوژیک" در اینجا اسم رمز حمله این حزب راست و سازشکار به جریاناتی است که بر اهداف کمونیستی و کارگری شان تاکید میکنند. جریاناتی که اهداف سیاسی و نظری جنبش شان را به جنبش ناسیونالیسم محافظه کار پرو غربی و جنبش ارتجاعی سبز نفروخته اند. "فرقه ایدئولوژیک" در این تعرض ارتجاعی به جریاناتی اطلاق میشود که در مقابله با سازشکاری و سیاستهای مفتضحانه این جریان٬ پرچم تمایز جنبشهای اجتماعی و پرچم کمونیسم کارگری را برافراشته اند. در مقابل فراخوان ارتجاعی "همه با هم" که یک نتیجه مخربش سوار شدن ارتجاع اسلامی بر جنبش اعتراضی توده های مردم در سال ۵۷ بود٬ بر سیاست تمایز صفوف جنبشهای نامتجانس اجتماعی تاکید میکند. مردم را به اردوی آزادی٬ برابری٬ و سوسیالیسم فرا میخوانند. "فرقه ایدئولوژیک" برای این جریان همان خاصیتی را دارد که مترادف قرار دادن "انقلاب با خشونت" برای جریانات راست و ارتجاعی دارد. "فرقه ایدئولوژیک" برای این جریان اسم رمز حمله به یک جریان مارکسیستی و کمونیستی است. از قرار "ایدئولوژیک" کسی است که دارای یک چهارچوب انتقادی و همه جانبه نظری و تئوریک در نقد نظام سرمایه داری و بنیادهای ضد انسانی و ضد کارگری آن است. "فرقه ایدئولوژیک" اسم رمز حمله به جریانی است که پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت را برافراشته است. "فرقه ایدئولوژیک"٬ اسم رمز حمله و تسویه حساب با کمونیسم منصور حکمت است. اگر "فرقه ایدئولوژیک" به معنای پایبندی به سازماندهی و پیشبرد امر انقلاب کارگری و پیروزی کمونیسم کارگری است٬ ما با افتخار این "اتهام" را می پذیریم.
و در عین حال جوهر راست و ارتجاعی این تهاجم را که با فروپاشی بلوک شرق آغاز شد٬ افشاء و طرد میکنیم. این تهاجمی به چپ و کمونیسم و مارکسیسم است. این تهاجمی است که زرادخانه ضد کمونیستی پنتاگون و ژورنالیستهای دست راستی بورژوا منشاء آن است. این تهاجمی است که قبل از آنکه حزب نئو راست اکس مسلم به این کمپین ارتجاعی بپیوندند٬ سی ان ان و بی بی سی و فاکس نیوز پرچمداران آن  بوده و هستند.  
واقعیت این است که آب دیگر از سر این حزب گذشته است. آکسیون مشترک این جریان با جریانات سلطنت طلب و سبز در لندن یک استثناء در حرکت سیاسی اخیر این حزب نیست. یک قاعده است. سیاستی که امتدادش این جریان را تماما در کنار جریانات ناسیونالیسم پرو غربی و جریانات اکثریتی قرار میدهد. تاسف آور است! ارتجاعی است! ضد کمونیستی و ضد کارگری است!